درایو وکن مدل nxp, وکن - دانفوس

مرجع انتخاب سرعت وکن NXP

vacon nxp انتخاب سرعت در.2

یکی از پارامترهای مهم در گروه دو (g2.2 ) پارامتر p2.2.2 میباشد که مرجع انتخاب سرعت در درایو vacon nxp را مشخص میکند. اگر p2.2.2=6 باشد سرعت توسط keypad و به وسیله کلیدهای سمت بالا و پایین خواهد کرد.

اگر p2.2.2 مساوی 3 یا 4 باشد سرعت درایو توسط درایو توسط ورودی های انالوگ تعییین خواهد شد .برای جاهایی که میخواهیم سرعت توسط ورودی های انالوگ تعین میشود. برای جاهایی که میخواهیم سرعت توسط d1 6 ,d15 , d1 4 ( ترمینال هییی ورودی دیجیتال ) معیین میباشد p2.2.2=0=activity یتا p2.2.2.2=binary تنظیم میشود.

پارامتر های p2.2.4.1 تا p2.2.5.6 نیز نرخ افزایشی و کاهش سرعت در طول منحنی حرکت را تعیین میکنیم .

جدول زیر رابطه ورودی d14 , d15 را با سرعت انتخابی در حالت که p2.2.2 =binary است نشان میدهد.

D1 4 D1 5 D1 6 Parameter Speed
0 0 0 P2.2.2.4.1 0
1 0 0 P2.2.2.4.2 1
0 1 0 P2.2.2.4.3 2
1 1 0 P2.2.2.4.4 3
0 0 1 P2.2.2.4.5 4
1 0 1 P2.2.2.4.6 5
0 1 1 P2.2.2.4.7 6
1 1 1 P2.2.2.4.8 7

ورودی D1 4 را برای سرعت تند و ورودی D1 5 را برای سرعت کم پیاده روی و در اخر ورودی D1 6 را برای سزعت متوسط بازرسی استفاده کنید.

الکترونیک پیشتاز نمایندگی درایو وکن و دانفوس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *