لوح تقدیر از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان تامین کننده.
حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران و اصفهان در خرداد ۱۳۹۱
حضور در نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ معادن و صنایع وابسته در اردیبهشت 1392
حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنعت برق در خرداد ماه 1393
حضور درد همین نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنایع برق و اتوماسیون صنعتی در مرداد 1399

حضور در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت اب و تاسیسات اب و فاضلاب در دی ماه 90
حضر در هشتمین نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزا دقیق در مرداد ماه 1393