ساخت مقاومت

مقاومت زیمنس | ساخت مقاومت راه انداز زیمنس | قیمت و خرید مقاومت زیمنس

قدرت (کیلوات)تایپ درایو زیمنسفریمقدرت (وات)مقاومت (اهم)تایپ مقاومت زیمنس
0.125BB11-2 . V1FSAA601806SE6400-4BC05-0AA0
0.255BB12-5 . V1FSAA601806SE6400-4BC05-0AA0
0.375BB13-7 . V1FSAA601806SE6400-4BC05-0AA0
0.555BB15-5 . V1FSAB601806SE6400-4BC05-0AA0
0.755BB17-5 . V1FSAB601806SE6400-4BC05-0AA0
1.15BB21-1 . V1FSAC120706SE6400-4BC11-2BA0
1.55BB21-5 . V1FSAC120706SE6400-4BC11-2BA0
2.25BB22-2 . V0FSC120706SE6400-4BC11-2BA0
35BB23-0 . V0FSC500446SE6400-4BC12-5CA0
0.375BE13-7 . V0FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
0.555BE15-5 . V0FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
0.755BE17-5 . V0FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
1.15BE21-1 . V0FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
1.55BE21-5 . V0FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
2.25BE22-2 . V0FSA2001406SL3201-0BE21-0AA0
35BE23-0 . V0FSB2001406SL3201-0BE21-0AA0
45BE24-0 . V0FSB2001406SL3201-0BE21-0AA0
5.55BE25-5 . V0FSC430806SL3201-0BE21-8AA0
7.55BE27-5 . V0FSD430806SL3201-0BE21-8AA0
115BE31-1 . V0FSD1200306SL3201-0BE23-8AA0
155BE31-5 . V0FSD1200306SL3201-0BE23-8AA0
225BE31-8 . V0FSE1200306SE6400-4BD21-2DA0
305BE32-2 . V0FSE1200306SE6400-4BD21-2DA0
قدرت درایو (کیلوات)قدرت درایو (HP)تایپ درایوفریمقدرت (وات)مقاومت (اهم)تایپ مقاومت زیمنس
0.751PE17-5AM0FSA804006SL3501-0BE08-6AA0
1.51.5PE21-5AM0FSA804006SL3501-0BE08-6AA0
34PE23-0AM0FSA2001606SL3501-0BE12-1AA0
45PE24-0AM0FSB2001606SL3501-0BE12-1AA0
5.57.5PE25-5AM0FSC430806SL3501-0BE14-1AA0
7.510PE27-5AM0FSC430806SL3501-0BE14-1AA0
قدرت درایو (کیلوات)قدرت درایو (HP)تایپ درایوفریمقدرت (وات)مقاومت (اهم)تایپ مقاومت زیمنس
0.370.51BE11-3AM0FSA603506SL3501-0BE18-8AA0
0.7511BE12-3AM0FSA603506SL3501-0BE18-8AA0
1.11.51BE13-3AM0FSA603506SL3501-0BE18-8AA0
1.521BE14-3AM0FSA603506SL3501-0BE18-8AA0
2.231BE16-3AM0FSB601756SL3501-0BE22-0AA0
341BE17-7AM0FSB601756SL3501-0BE22-0AA0
قدرت درایو (کیلوات)قدرت درایو (HP)تایپ درایوفریمقدرت (وات)مقاومت (اهم)تایپ مقاومت زیمنس
11106SL3210-1PH21-4 . L0FSD220031.5JJY:023424020002
15156SL3210-1PH22-0 . L0FSD220031.5JJY:023424020002
18.5206SL3210-1PH22-3 . L0FSD220031.5JJY:023424020002
22256SL3210-1PH22-7 . L0FSD220031.5JJY:023424020002
30306SL3210-1PH23-5 . L0FSD220031.5JJY:023424020002
37406SL3210-1PH24-2 . L0FSD220031.5JJY:023424020002
قدرت درایو (کیلوات)قدرت درایو (HP)تایپ درایوفریمقدرت (وات)مقاومت (اهم)
0.550.751KE11-8..2FSAA75370
0.7511KE12-3..2FSAA75370
1.11.51KE13-2..2FSAA75370
1.521KE14-3..2FSAA75370
2.231KE15-8..2FSAA200140
341KE17-5..1FSA200140
451KE18-8..1FSA200140
5.57.51KE21-3..1FSB43080
7.5101KE21-7..1FSB43080
11151KE22-6..1FSC120030
15201KE23-2..1FSC120030
18.5251KE23-8..1FSC120030
22301KE24-4.F1FSD135026
30401KE26-0.F1FSD200016.5
37501KE27-0.F1FSD200016.5
45601KE28-4.F1FSD360010.4
55751KE31-1.F1FSE360010.4
751001KE31-4.F1FSF38507.1
901251KE31-7.F1FSF38507.1
1101501KE32-1.F1FSF55005
1322001KE32-4.F1FSF55005
مقاومت ترمز (کیلوات)تایپ مقاومت زیمنستوان (وات)مقاومت (اهم)
256SL3300-1AE31-3AA0254004.52
506SL3300-1AE32-5.A0500002.22
506SL3300-1AF32-5.A0597003.42
256SL3300-1AH31-3AA02500011.3
506SL3300-1AH32-5.A0507005.17
قدرت درایو (کیلوات)قدرت درایو (HP)تایپ درایوفریمقدرت (وات)مقاومت (اهم)تایپ مقاومت زیمنس
0.550.751PB13-0 . L0FSA60200JJY:023146720008
0.7511PB13-8 . L0FSA60200JJY:023146720008
1.11.51PB15-5 . L0FSB12068JJY:023151720007
1.521PB17-4 . L0FSB12068JJY:023151720007
2.231PB21-0 . L0FSB12068JJY:023151720007
341PB21-4 . L0FSC21040JJY:023163720018
451PB21-8 . L0FSC21040JJY:023163720018
0.550.751PE11-8 . L1FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
0.7511PE12-3 . L1FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
1.11.51PE13-2 . L1FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
1.521PE14-3 . L1FSA803706SL3201-0BE14-3AA0
2.231PE16-1 . L1FSA2001406SL3201-0BE21-0AA0
341PE18-0 . L1FSA2001406SL3201-0BE21-0AA0
451PE21-1 . L0FSB430806SL3201-0BE21-8AA0
5.57.51PE21-4 . L0FSB430806SL3201-0BE21-8AA0
7.5101PE21-8 . L0FSB430806SL3201-0BE21-8AA0
11151PE22-7 . L0FSC1200306SL3201-0BE23-8AA0
15201PE23-3 . L0FSC1200306SL3201-0BE23-8AA0
18.5251PE23-8 . L0FSD135026JJY:023422620001
22301PE24-5 . L0FSD135026JJY:023422620001
30401PE26-0 . L0FSD200016.5JJY:023424020001
37501PE27-5 . L0FSD200016.5JJY:023424020001
45601PE28-8 . L0FSE360010.4JJY:023434020001
55751PE31-1 . L0FSE360010.4JJY:023434020001
751001PE31-5 . L0FSF40007.18JJY:023454020001
901251PE31-8 . L0FSF40007.18JJY:023454020001
1101501PE32-1 . L0FSF72005.2JJY:023464020001
1322001PE32-5 . L0FSF72005.2JJY:023464020001
0.7511PB13-8 . L0FSA60200JJY:023146720008
2.231PB21-0 . L0FSB12068JJY:023151720007
451PB21-8 . L0FSC21040JJY:023163720018
341PE18-0 . L1FSA2001406SL3201-0BE21-0AA0
7.5101PE21-8 . L0FSB430806SL3201-0BE21-8AA0
15201PE23-3 . L0FSC1200306SL3201-0BE23-8AA0
قدرت درایو (کیلوات)قدرت (وات)مقاومت (اهم)تایپ مقاومت زیمنس
25254004.526SL3000-1BE31-3AA0
50500002.226SL3000-1BE32-5AA0
25298006.826SL3000-1BF31-3AA0
50597003.426SL3000-1BF32-5AA0
252500011.36SL3000-1BH31-3AA0
50507005.176SL3000-1BH32-5AA0
تایپ مقاومت زیمنس (کیلوات)قدرت (وات)مقاومت (اهم)
6SE6400-4BC05-0AA050180
6SL3501-0BE18-8AA07.5350
6SL3501-0BE22-0AA020175
JJY:02314672000837.5200
6SL3201-0BE14-3AA075370
6SL3501-0BE08-6AA075400
6SE6400-4BC11-2BA012068
JJY:02315172000711068
6SL3201-0BE21-0AA0200140
6SL3501-0BE12-1AA0200160
JJY:02316372001820037
6SL3201-0BE21-8AA037575
6SL3501-0BE14-1AA037580
JJY:02343372000137520
6SE6400-4BC12-5CA025039
6SE6400-4BD21-2DA0120027
6SL3201-0BE23-8AA092530
JJY:0234226200029307.5
JJY:023422620001110025
JJY:02342332000115004.5
6SL3100-1BE31-0AA015005.7
JJY:023424020001185015
JJY:023424020002185031
JJY:023434020002275021
JJY:02343402000327502.5
JJY:023434020001275010
JJY:02345402000138507.1
JJY:023464020002550010.5
6SE7023-2ES87-2DC0500020
JJY:02346402000155005
6SE7028-0ES87-2DC0125008
6SL3000-1BE35-0AA0230000.95
6SL3000-1BH31-3AA0250009.8
6SL3000-1BE31-3AA0250004.4
6SL3000-1BE41-0AA0580000.49
6SL3000-1BF31-3AA0250006.8
6SL3000-1BF35-5AA0340001.35
6SL3000-1BH41-2AA0750000.95
6SL3000-1BH36-3AA0420001.8
6SL3000-1BE32-5AA0500002.2
6SL3000-1BH32-5AA0500004.9
6SE3760-5FS87-2DC0500003.1
6SL3000-1BF32-5AA0500003.4
6SL3000-1BF41-1AA0620000.69

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *