ساخت مقاومت

مقاومت وکن | ساخت مقاومت راه انداز وکن | قیمت و خرید مقاومت وکن

سری درایو وکنمدل درایوکمترین ولتاژکمترین مقاومت (اهم)مقاومت (اهم)توان (وات)
20VACON 20 MI2204-24050
20VACON 20 MI2380-480118
20VACON 20 MI3204-24031
20VACON 20 MI3380-4805580430
20VACON 20 MI3600100100530
20VACON 20 MI4204-2401440210
20VACON 20 MI4380-4802844500
20VACON 20 MI5204-240922250
20VACON 20 MI5380-4801724730
20VACON 20 MS2380-480100
20VACON 20 MS3380-48050
20VACON 20 MU2208-24050
20VACON 20 MU3208-24025
20VACON 20 MU2380-480100
20VACON 20 MU3380-48050
20VACON 20 MI2204-24050
20VACON 20 MI2380-480118
20VACON 20 MI3204-24031
20VACON 20 MI3380-4805565760
20VACON 20 MI36001001051200
20VACON 20 MI4204-2401430350
20VACON 20 MI4380-48028441340
20VACON 20 MI5204-240920430
20VACON 20 MI5380-48017222700
20VACON 20 MS2380-480100
20VACON 20 MS3380-48050
20VACON 20 MU2208-24050
20VACON 20 MU3208-24025
20VACON 20 MU2380-480100
20VACON 20 MU3380-48050
سری درایو وکنمدل درایوکمترین ولتاژکمترین مقاومت (اهم)مقاومت (اهم)توان (وات)
20VACON 20 MI2204-24050
20VACON 20 MI2380-480118
20VACON 20 MI3204-24031
20VACON 20 MI3380-4805580430
20VACON 20 MI3600100100530
20VACON 20 MI4204-2401440210
20VACON 20 MI4380-4802844500
20VACON 20 MI5204-240922250
20VACON 20 MI5380-4801724730
20VACON 20 MS2380-480100
20VACON 20 MS3380-48050
20VACON 20 MU2208-24050
20VACON 20 MU3208-24025
20VACON 20 MU2380-480100
20VACON 20 MU3380-48050
20VACON 20 MI2204-24050
20VACON 20 MI2380-480118
20VACON 20 MI3204-24031
20VACON 20 MI3380-4805565760
20VACON 20 MI36001001051200
20VACON 20 MI4204-2401430350
20VACON 20 MI4380-48028441340
20VACON 20 MI5204-240920430
20VACON 20 MI5380-48017222700
20VACON 20 MS2380-480100
20VACON 20 MS3380-48050
20VACON 20 MU2208-24050
20VACON 20 MU3208-24025
20VACON 20 MU2380-480100
20VACON 20 MU3380-48050
2 x BRR 0520 LD 52.821200
BRR 0013 HD 6100730
BRR 0013 LD 6100280
BRR 0022 HD 563610
BRR 0022 LD 563240
BRR 0025 LD 230100
BRR 0031 HD 220410
BRR 0031 HD 542910
BRR 0031 LD 220160
BRR 0031 LD 542350
BRR 0034 HD 6302400
BRR 0034 LD 630270
BRR 0045 HD 5211830
BRR 0045 LD 521710
BRR 0052 HD 6184100
BRR 0052 LD 6181600
BRR 0061 HD 210810
BRR 0061 HD 5142740
BRR 0061 LD 210310
BRR 0061 LD 5141060
BRR 0100 HD 698100
BRR 0100 LD 693100
BRR 0105 HD 56.55900
BRR 0105 LD 56.52280
BRR 0114 HD 23.32500
BRR 0114 LD 23.3950
BRR 0205 HD 21.45800
BRR 0205 LD 21.42240
BRR 0208 HD 6710000
BRR 0208 LD 674000
BRR 0300 HD 53.311800
BRR 0300 LD 53.34560
BRR 0416 HD 62.529000
BRR 0416 LD 62.511000
BRR 0520 HD 51.427400
BRR 0520 LD 51.410600
BRR 0590 HD 61.743000
BRR 0590 LD 61.717000
BRR 0730 HD 50.943000
BRR 0730 LD 50.916500
BRR 0025 HD 230300
سری درایو وکنمدل درایوولتاژکاربردمقاومت (اهم)توان (وات)
NXNX_ 0003 5380-500سبك80430
NXNX_ 0004 5380-500سبك80430
NXNX_ 0005 5380-500سبك80430
NXNX_ 0007 5380-500سبك80430
NXNX_ 0009 5380-500سبك80430
NXNX_ 0012 5380-500سبك80430
NXNX_ 0016 5380-500سبك80430
NXNX_ 0022 5380-500سبك80430
NXNX_ 0031 5380-500سبك44500
NXNX_ 0038 5380-500سبك24730
NXNX_ 0045 5380-500سبك24730
NXNX_ 0061 5380-500سبك141200
NXNX_ 0072 5380-500سبك6.752300
NXNX_ 0087 5380-500سبك6.752300
NXNX_ 0105 5380-500سبك6.752300
NXNX_ 0140 5380-500سبك3.337400
NXNX_ 0168 5380-500سبك3.337400
NXNX_ 0205 5380-500سبك3.337400
NXNX_ 0261 5380-500سبك3.337400
NXNX_ 0300 5380-500سبك3.337400
NXNX_0385 5380-500سبك1.4514200
NXNX_0460 5380-500سبك1.4514200
NXNX_0520 5380-500سبك1.4514200
NXNX_0590 5380-500سبك0.94
16600
NXNX_0650 5380-500سبك0.94
16600
NXNX_0730 5380-500سبك0.9416600
NXNX_0820 5380-500سبك2.8928400
NXNX_0920 5380-500سبك2.8928400
NXNX_1030 5380-500سبك2.8928400
NXNX_ 0003 2208-240سبك40210
NXNX_ 0004 2208-240سبك40210
NXNX_ 0007 2208-240سبك40210
NXNX_ 0008 2208-240سبك40210
NXNX_ 0011 2208-240سبك40210
NXNX_ 0012 2208-240سبك40210
NXNX_ 0017 2208-240سبك40210
NXNX_ 0025 2208-240سبك40210
NXNX_ 0031 2208-240سبك22250
NXNX_ 0048 2208-240سبك11330
NXNX_ 0061 2208-240سبك11330
NXNX_ 0075 2208-240سبك3.61240
NXNX_ 0088 2208-240سبك3.61240
NXNX_ 0114 2208-240سبك3.61240
NXNX_0140 2208-240سبك1.543400
NXNX_0170 2208-240سبك1.543400
NXNX_0205 2208-240سبك1.543400
NXNX_0261 2208-240سبك1.543400
NXNX_0300 2208-240سبك1.543400
NXNX_ 0003 6525-690سبك100530
NXNX_ 0004 6525-690سبك100530
NXNX_ 0005 6525-690سبك100530
NXNX_ 0007 6525-690سبك100530
NXNX_ 0010 6525-690سبك100530
NXNX_ 0013 6525-690سبك100530
NXNX_ 0018 6525-690سبك30350
NXNX_ 0022 6525-690سبك30350
NXNX_ 0027 6525-690سبك30350
NXNX_ 0034 6525-690سبك30350
NXNX_ 0041 6525-690سبك201700
NXNX_ 0052 6525-690سبك201700
NXNX_ 0062 6525-690سبك9.63300
NXNX_ 0080 6525-690سبك9.63300
NXNX_ 0100 6525-690سبك9.63300
NXNX_ 0144 6525-690سبك7.184000
NXNX_ 0170 6525-690سبك7.184000
NXNX_ 0208 6525-690سبك7.184000
NXNX_0261 6525-690سبك2.6411500
NXNX_0325 6525-690سبك2.6411500
NXNX_0385 6525-690سبك2.6411500
NXNX_0416 6525-690سبك2.6411500
NXNX_0460 6525-690سبك1.7617300
NXNX_0502 6525-690سبك1.7617300
NXNX_0590 6525-690سبك1.7617300
NXNX_0650 6525-690سبك2.6411500
NXNX_0750 6525-690سبك2.6411500
NXNX_0820 6525-690سبك2.6411500
NXNX_ 0003 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0004 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0005 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0007 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0009 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0012 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0016 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0022 5380-500سنگي65760
NXNX_ 0031 5380-500سنگي441340
NXNX_ 0038 5380-500سنگي222700
NXNX_ 0045 5380-500سنگي222700
NXNX_ 0061 5380-500سنگي153100
NXNX_ 0072 5380-500سنگي6.517100
NXNX_ 0087 5380-500سنگي6.517100
NXNX_ 0105 5380-500سنگي6.517100
NXNX_ 0140 5380-500سنگي3.4114900
NXNX_ 0168 5380-500سنگي3.4114900
NXNX_ 0205 5380-500سنگي3.4114900
NXNX_ 0261 5380-500سنگي3.4114900
NXNX_ 0300 5380-500سنگي3.4114900
NXNX_0385 5380-500سنگي1.4131700
NXNX_0460 5380-500سنگي1.4131700
NXNX_0520 5380-500سنگي1.4131700
NXNX_0590 5380-500سنگي0.91746500
NXNX_0650 5380-500سنگي46500
NXNX_0730 5380-500سنگي0.91746500
NXNX_0820 5380-500سنگي3.1454700
NXNX_0920 5380-500سنگي3.1454700
NXNX_1030 5380-500سنگي3.1454700
NXNX_ 0003 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0004 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0007 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0008 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0011 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0012 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0017 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0025 2208-240سنگي30350
NXNX_ 0031 2208-240سنگي20430
NXNX_ 0048 2208-240سنگي10850
NXNX_ 0061 2208-240سنگي10850
NXNX_ 0075 2208-240سنگي3.413700
NXNX_ 0088 2208-240سنگي3.413700
NXNX_ 0114 2208-240سنگي3.413700
NXNX_0140 2208-240سنگي1.46100
NXNX_0170 2208-240سنگي1.46100
NXNX_0205 2208-240سنگي1.46100
NXNX_0261 2208-240سنگي1.46100
NXNX_0300 2208-240سنگي1.46100
NXNX_ 0003 6525-690سنگي1051200
NXNX_ 0004 6525-690سنگي1051200
NXNX_ 0005 6525-690سنگي1051200
NXNX_ 0007 6525-690سنگي1051200
NXNX_ 0010 6525-690سنگي1051200
NXNX_ 0013 6525-690سنگي1051200
NXNX_ 0018 6525-690سنگي302500
NXNX_ 0022 6525-690سنگي302500
NXNX_ 0027 6525-690سنگي302500
NXNX_ 0034 6525-690سنگي302500
NXNX_ 0041 6525-690سنگي18.46300
NXNX_ 0052 6525-690سنگي18.46300
NXNX_ 0062 6525-690سنگي9.310200
NXNX_ 0080 6525-690سنگي9.310200
NXNX_ 0100 6525-690سنگي9.310200
NXNX_ 0144 6525-690سنگي7.610500
NXNX_ 0170 6525-690سنگي7.610500
NXNX_ 0208 6525-690سنگي7.610500
NXNX_0261 6525-690سنگي2.5231900
NXNX_0325 6525-690سنگي2.5231900
NXNX_0385 6525-690سنگي2.5231900
NXNX_0416 6525-690سنگي2.5231900
NXNX_0460 6525-690سنگي1.9443600
NXNX_0502 6525-690سنگي1.9443600
NXNX_0590 6525-690سنگي1.9443600
NXNX_0650 6525-690سنگي2.5231900
NXNX_0750 6525-690سنگي2.5231900
NXNX_0820 6525-690سنگي2.5231900

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *