ساخت مقاومت

مقاومت دلتا | ساخت مقاومت راه انداز دلتا | قیمت و خرید مقاومت دلتا

تایپ درایو دلتامقاومت (اهم)توان مقاومت (وات)ولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW)چاپر
C20095210230V21.5ندارد
C20095210230V21.5ندارد
C20080430230V32.2ندارد
C20080430230V32.2ندارد
C200200450230V0.50.4ندارد
C200200450230V10.75ندارد
C200200450230V0.50.4ندارد
C200200450230V10.75ندارد
C20044500230V53.7ندارد
C200250570460V32.2ندارد
C200360800460V21.5ندارد
C200150800460V53.7ندارد
C2007501700460V10.75ندارد
C200801700460V5.54ندارد
C200801700460V7.55.5ندارد
C200801700460V107.5ندارد
تایپ درایو دلتاولتاژ درایو مقاومت (اهم)توان مقاومت (وات)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (HP)چاپر
C2000230V20045010.7ندارد
C2000230V9521021.5ندارد
C2000230V8043032.2ندارد
C2000230V4450053.7ندارد
C2000230V2211507.55.5ندارد
C2000230V221150107.5ندارد
C2000230V1316001511ندارد
C2000230V8.830002015ندارد
C2000230V8.830002518ندارد
C2000230V6.6637003022ندارد
C2000460V20045010.7ندارد
C2000460V9521021.5ندارد
C2000460V8043032.2ندارد
C2000460V4450053.7ندارد
C2000460V2211505.54ندارد
C2000460V2211507.55.5ندارد
تایپ درایو دلتاولتاژ درایومقاومت (اهم)توان مقاومت (وات)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (kw)چاپرتعداد چاپر
CFP2000460V20045010.75ندارد0
CFP2000460V20045021.5ندارد0
CFP2000460V9521032.2ندارد0
CFP2000460V8043053.7ندارد0
CFP2000460V4450054ندارد0
CFP2000460V2211507.55.5ندارد0
CFP2000460V221150107.5ندارد0
CFP2000460V2211501511ندارد0
CFP2000460V1316002015ندارد0
CFP2000460V8.830002518ندارد0
CFP2000460V8.830003022ندارد0
CFP2000460V6.6637004030ندارد0
CFP2000460V1655005037ندارد0
CFP2000460V14.45000604540451
CFP2000460V13.87700755540451
CFP2000460V4244001007540452
CFP2000460V28.850001259040452
تایپ درایو دلتاتوان مقاومت (وات)مقاومت (اهم)ولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (kw)چاپرتعداد چاپر
CH2000450200230V10.7ندارد0
CH200021095230V21.5ندارد0
CH200043080230V32.2ندارد0
CH200050044230V53.7ندارد0
CH2000115022230V7.55.5ندارد0
CH2000115022230V107.5ندارد0
CH2000160013230V1511ندارد0
CH200030008.8230V2015ندارد0
CH200030008.8230V2518ندارد0
CH200037006.66230V3022ندارد0
CH2000450200460V10.7ندارد0
CH200021095460V21.5ندارد0
CH200043080460V32.2ندارد0
CH200050044460V53.7ندارد0
CH2000115022460V5.54ندارد0
CH2000115022460V7.55.5ندارد0
CH2000115022460V107.5ندارد0
CH2000160013460V1511ندارد0
CH200030008.8460V2015ندارد0
CH200030008.8460V2518ندارد0
CH200037006.66460V3022ندارد0
CH2000550016460V4030ندارد0
CH2000500014.4460V503740451
CH2000770013.8460V604540451
CH2000136006.15460V15011041101
CH2000183004.18460V17513241601
CH2000183004.18460V21516041601
CH2000237003.42460V25018541851
CH2000230022230V403020152
CH2000250014.4230V503720222
CH2000400014.36230V604520222
CH2000440042460V755540302
CH2000500028.8460V1007540452
تایپ درایو دلتاولتاژ درایومقاومت (اهم)توان مقاومت (وات)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (kw)چاپرتعداد چاپر
CP2000230V20045010.700
CP2000230V20045021.500
CP2000230V9521032.200
CP2000230V8043053.700
CP2000230V445007.55.500
CP2000230V221150107.500
CP2000230V221150151100
CP2000230V131600201500
CP2000230V8.83000251800
CP2000230V8.83000302200
CP2000230V6.663700403000
CP2000460V20045010.700
CP2000460V20045021.500
CP2000460V9521032.200
CP2000460V8043053.700
CP2000460V445005.5400
CP2000460V2211507.55.500
CP2000460V221150107.500
CP2000460V221150151100
CP2000460V131600201500
CP2000460V8.83000251800
CP2000460V8.83000302200
CP2000460V6.663700403000
CP2000460V165500503700
CP2000460V14.45000604540451
CP2000460V13.87700755540451
CP2000230V222300503720152
CP2000230V14.42500604520222
CP2000230V14.364000755520222
CP2000460V4244001007540302
CP2000460V28.850001259040452
CP2000460V27.67.715011040452
CP2000230V21.625001007520223
تایپ درایو دلتاولتاژ درایوتوان مقاومت (وات)مقاومت (اهم)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (کیلووات)چاپر
ME300115V4502000.130.1ندارد
ME300115V4502000.250.2ندارد
ME300115V4502000.50.4ندارد
ME300115V45020010.75ندارد
ME300230V4502000.130.1ندارد
ME300230V4502000.250.2ندارد
ME300230V4502000.250.4ندارد
ME300230V45020010.75ندارد
ME300230V2109521.5ندارد
ME300230V4308032.2ندارد
ME300230V4502000.130.1ندارد
ME300230V4502000.250.2ندارد
ME300230V4502000.50.4ندارد
ME300230V45020010.75ندارد
ME300230V2109521.5ندارد
ME300230V4308032.2ندارد
ME300230V5004453.7ندارد
ME300230V1150227.55.5ندارد
ME300460V4502000.50.4ندارد
ME300460V45020010.75ندارد
ME300460V2109521.5ندارد
ME300460V4308032.2ندارد
ME300460V5004453.7ندارد
ME300460V1150227.55.5ندارد
ME300460V115022107.5ندارد
تایپ درایو دلتامقاومت (R)توان مقاومت (w)ولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW)چاپر
MH300-L80430230V32.2ندارد
MH300-L44500230V53.7ندارد
MH300-L221150230V7.55.5ندارد
MH300-L221150230V107.5ندارد
MH300-L131600230V1511ندارد
MH300-L8.83000230V2015ندارد
MH300-L44500460V53.7ندارد
MH300-L221150460V7.55.5ندارد
MH300-L221150460V107.5ندارد
MH300-L131600460V1511ندارد
MH300-L8.83000460V2015ندارد
تایپ درایو دلتاولتاژ درایومقاومت (اهم)توان مقاومت (وات)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (kw)چاپر
MS300115V2004500.250.2ندارد
MS300115V2004500.50.4ندارد
MS300115V20045010.75ندارد
MS300230V2004500.250.2ندارد
MS300230V2004500.50.4ندارد
MS300230V20045010.75ندارد
MS300230V9521021.5ندارد
MS300230V8043032.2ندارد
MS300230V2004500.250.2ندارد
MS300230V2004500.50.4ندارد
MS300230V20045010.75ندارد
MS300230V9521021.5ندارد
MS300230V8043032.2ندارد
MS300230V4450053.7ندارد
MS300230V2211507.55.5ندارد
MS300230V221150107.5ندارد
MS300230V1316001511ندارد
MS300230V8.830002015ندارد
MS300460V2004500.50.4ندارد
MS300460V20045010.75ندارد
MS300460V9521021.5ندارد
MS300460V8043032.2ندارد
MS300460V4450053.7ندارد
MS300460V2211507.55.5ندارد
MS300460V221150107.5ندارد
MS300460V1316001511ندارد
MS300460V8.830002015ندارد
MS300460V8.830002518ندارد
MS300460V6.6637003022ندارد
سری درایو دلتاولتاژ درایومقاومت (R)توان مقاومت (W)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW)چاپرتعداد چاپر
VFD-B230V20045010.75ندارد0
VFD-B230V8043021.5ندارد0
VFD-B230V8043032.2ندارد0
VFD-B230V4450053.7ندارد0
VFD-B230V306407.55.5ندارد0
VFD-B230V221150107.5ندارد0
VFD-B230V827001511ندارد0
VFD-B230V10.43600201520151
VFD-B230V6.8275002518.520221
VFD-B230V6.827500302220221
VFD-B460V20045010.75ندارد0
VFD-B460V8043021.5ندارد0
VFD-B460V8043032.2ندارد0
VFD-B460V4450053.7ندارد0
VFD-B460V306407.55.5ندارد0
VFD-B460V221150107.5ندارد0
VFD-B460V2211501511ندارد0
VFD-B460V201700201540301
VFD-B460V2069002518.540301
VFD-B460V206900302240301
VFD-B460V206900403040301
VFD-B460V13.614900503740451
VFD-B460V13.614900604540451
VFD-B575V8043010.75ندارد0
VFD-B575V8043021.5ندارد0
VFD-B575V4450032.2ندارد0
VFD-B575V4450053.7ندارد0
VFD-B575V306407.55.5ندارد0
VFD-B575V30640107.5ندارد0
VFD-B575V306401511ندارد0
VFD-B575V16.23400201550551
VFD-B575V1655002518.550551
VFD-B575V15.98800302250551
VFD-B575V15.98800403050551
VFD-B575V15.98800503750551
VFD-B575V15.817300604550551
VFD-B575V15.817300755550551
VFD-B230V20.83600403020152
VFD-B230V20.35700503720152
VFD-B460V406900755540302
VFD-B460V27.2149001007540452
VFD-B575V31.888001007550552
سری درایو دلتاولتاژ درایومقاومت (R)توان مقاومت (W)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW)چاپرتعداد چاپر
VFD-E110V801800.250.2200151
VFD-E110V801800.50.4200151
VFD-E110V20045010.75ندارد0
VFD-E230V801800.250.2200151
VFD-E230V801800.50.4200151
VFD-E230V8018010.75200151
VFD-E230V8043021.5ندارد0
VFD-E230V8043032.2ندارد0
VFD-E230V5463053.7ندارد0
VFD-E230V357507.55.5ندارد0
VFD-E230V221150107.5ندارد0
VFD-E230V1316001511ندارد0
VFD-E230V8.830002015ندارد0
VFD-E460V1603600.50.4400151
VFD-E460V16036010.75400151
VFD-E460V10022521.5400371
VFD-E460V8043032.2ندارد0
VFD-E460V5463053.7ندارد0
VFD-E460V2211507.55.5ندارد0
VFD-E460V221150107.5ندارد0
VFD-E460V1316001511ندارد0
VFD-E460V8.830002015ندارد0
VFD-E460V827002518.5ندارد0
VFD-E460V6.6637003022ندارد0
سری درایو دلتاتوان مقاومت (W)مقاومت (R)ولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW) چاپر تعداد چاپر
VFD-EL18080115V0.250.2200151
VFD-EL18080115V0.50.4200151
VFD-EL18080115V10.75200151
VFD-EL18080230V0.250.2200151
VFD-EL18080230V0.50.4200151
VFD-EL18080230V10.75200151
VFD-EL43080230V21.5200151
VFD-EL31027230V32.2200371
VFD-EL360160460V0.50.4400151
VFD-EL360160460V10.75400151
VFD-EL360160460V21.5400151
VFD-EL530100460V32.2400371
VFD-EL1200105460V53.7400371
VFD-EL31054230V53.7200372
سری درایو دلتاولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW) چاپر توان مقاومت (W)مقاومت (R)
VFD-M115V0.250.2ندارد450200
VFD-M115V0.50.4ندارد450200
VFD-M115V10.75ندارد450200
VFD-M230V0.50.4ندارد450200
VFD-M230V10.75ندارد450200
VFD-M230V21.5ندارد43080
VFD-M230V32.2ندارد43080
VFD-M230V53.7ندارد50044
VFD-M230V7.55.5ندارد64030
VFD-M460V10.75ندارد450200
VFD-M460V21.5ندارد43080
VFD-M460V32.2ندارد43080
VFD-M460V53.7ندارد50044
VFD-M460V7.55.5ندارد64030
VFD-M460V107.5ندارد115022
VFD-M575V10.75ندارد43080
VFD-M575V21.5ندارد43080
VFD-M575V32.2ندارد63054
VFD-M575V53.7ندارد63054
VFD-M575V7.55.5ندارد63054
VFD-M575V107.5ندارد30008.8
سری درایو دلتاولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW) چاپر توان مقاومت (W)مقاومت (R)
VFD-S115V/230V0.250.2ندارد450200
VFD-S115V/230V0.50.4ندارد450200
VFD-S115V/230V10.75ندارد450200
VFD-S115V/230V21.5ندارد43080
VFD-S115V/230V32.2ندارد43080
VFD-S460V0.50.4ندارد450200
VFD-S460V10.75ندارد450200
VFD-S460V21.5ندارد43080
VFD-S460V32.2ندارد43080
سری درایو دلتاولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW) چاپر تعداد چاپرتوان مقاومت (W)مقاومت (R)جمع مقاومت (w)
VFD-V230V10.75نداردندارد450200450
VFD-V230V21.5نداردندارد43080430
VFD-V230V32.2نداردندارد43080430
VFD-V230V53.7نداردندارد50044500
VFD-V230V7.55.5نداردندارد64030640
VFD-V230V107.5نداردندارد1150221150
VFD-V230V1511نداردندارد270082700
VFD-V230V201520151360010.43600
VFD-V230V2518.52022175006.827500
VFD-V230V30222022175006.827500
VFD-V460V10.75نداردندارد450200450
VFD-V460V21.5نداردندارد43080430
VFD-V460V32.2نداردندارد43080430
VFD-V460V53.7نداردندارد50044500
VFD-V460V7.55.5نداردندارد64030640
VFD-V460V107.5نداردندارد1150221150
VFD-V460V1511نداردندارد1150221150
VFD-V460V2015403011700201700
VFD-V460V2518.5403016900206900
VFD-V460V3022403016900206900
VFD-V460V4030403016900206900
VFD-V460V5037404511490013.614900
VFD-V460V6045404511490013.614900
VFD-V230V403020152360020.87200
VFD-V230V503720152570020.311400
VFD-V460V75554030269004013800
VFD-V460V10075404521490027.229800
سری درایو دلتاولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW) چاپر تعداد چاپرجمع مقاومت (w)مقاومت (R)جمع مقاومت (w)
VFD-VE230V10.75ندارد0450200450
VFD-VE230V21.5ندارد043080430
VFD-VE230V32.2ندارد043080430
VFD-VE230V53.7ندارد050044430
VFD-VE230V7.55.5ندارد064030640
VFD-VE230V7.57.5ندارد01150221150
VFD-VE230V151120151360010.43600
VFD-VE230V201520151360010.43600
VFD-VE230V2518.52022175006.827500
VFD-VE230V30222022175006.827500
VFD-VE460V10.75ندارد0450200450
VFD-VE460V21.5ندارد043080430
VFD-VE460V32.2ندارد043080430
VFD-VE460V53.7ندارد050044500
VFD-VE460V7.55.5ندارد064030640
VFD-VE460V107.5ندارد01150221150
VFD-VE460V1511403011150221150
VFD-VE460V2015403011700201700
VFD-VE460V2518.5403016900206900
VFD-VE460V3022403016900206900
VFD-VE460V4030403016900206900
VFD-VE460V5037404511490013.614900
VFD-VE460V6045404511490013.614900
VFD-VE230V403020152360020.87200
VFD-VE230V503720152570020.311400
VFD-VE460V75554030269004013800
VFD-VE460V10075404521490027.229800
سری درایو دلتاولتاژ درایومقاومت (R)مقاومت (w)جمع توان (w)قدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW) چاپر تعداد چاپر
VFD-VJ230V22115011507.55.5ندارد0
VFD-VJ230V1316001600107.5ندارد0
VFD-VJ230V13160016001511ندارد0
VFD-VJ230V8.8300030002015ندارد0
VFD-VJ230V8270027002518.5ندارد0
VFD-VJ230V6.66370037003022ندارد0
VFD-VJ460V22115011507.55.5ندارد0
VFD-VJ460V1316001600107.5ندارد0
VFD-VJ460V13160016001511ندارد0
VFD-VJ460V8.8300030002011ندارد0
VFD-VJ460V6.66370037002518.5ندارد0
VFD-VJ460V6.66370037003022ندارد0
VFD-VJ460V2144004400403040301
VFD-VJ460V13.647004700403040451
VFD-VJ460V14.450005000503740451
VFD-VJ460V2011100111001007540301
VFD-VJ230V2223004600403020152
VFD-VJ230V14.425005000503720222
VFD-VJ460V4032006400604540302
VFD-VJ460V27.247009400755540452
سری درایو دلتاولتاژ درایوقدرت موتور (HP)قدرت موتور (KW) چاپر تعداد چاپرجمع مقاومت (w)مقاومت (R)جمع مقاومت (w)
VFD-VL230V7.55.5ندارد01150221150
VFD-VL230V107.5ندارد01600221600
VFD-VL230V1511ندارد01600131600
VFD-VL230V2015ندارد030008.83000
VFD-VL230V2518ندارد0270082700
VFD-VL230V3022ندارد037006.663700
VFD-VL460V7.55.5ندارد01700801700
VFD-VL460V107.5ندارد01700431700
VFD-VL460V1511ندارد01700431700
VFD-VL460V2015ندارد0230033.62300
VFD-VL460V2518ندارد03200263200
VFD-VL460V3022ندارد03200263200
VFD-VL460V4030403011700201700
VFD-VL460V5037404511490013.614900
VFD-VL460V6045404511490013.614900
VFD-VL230V4030201522300224600
VFD-VL230V503720222250014.45000
VFD-VL460V7555403023200406400
VFD-VL460V1007540452500028.810000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *