مقاومت

مقاومت ABB | ساخت مقاومت راه انداز ABB | قیمت و خرید مقاومت ABB

تایپ درایو توان درایو(hp)مقاومت (اهم)میانگین قدرت (وات)سیکل زمانی
ACS150-01U-02A4-20.52001003s on / 27s off
ACS150-01U-04A7-211001003s on / 27s off
ACS150-01U-06A7-21.51001003s on / 27s off
ACS150-01U-07A5-221001003s on / 27s off
ACS150-01U-09A8-23501503s on / 27s off
ACS150-01U-02A4-20.520010010s on / 50s off
ACS150-01U-04A7-2110010010s on / 50s off
ACS150-01U-06A7-21.510015010s on / 50s off
ACS150-01U-07A5-2210020010s on / 50s off
ACS150-01U-09A8-235030010s on / 50s off
ACS150-01U-02A4-20.520010030s on / 180s off
ACS150-01U-04A7-2110015030s on / 180s off
ACS150-01U-06A7-21.510020030s on / 180s off
ACS150-01U-07A5-2210030030s on / 180s off
ACS150-01U-09A8-235040030s on / 180s off
ACS150-01U-02A4-20.520010060s on / 180s off
ACS150-01U-04A7-2110020060s on / 180s off
ACS150-01U-06A7-21.510030060s on / 180s off
ACS150-01U-07A5-2210040060s on / 180s off
ACS150-01U-02A4-20.5804303s on / 27s off
ACS150-01U-04A7-21505803s on / 27s off
ACS150-01U-06A7-21.5505803s on / 27s off
ACS150-01U-07A5-22354003s on / 27s off
ACS150-01U-09A8-23354003s on / 27s off
ACS150-01U-02A4-20.58043010s on / 50s off
ACS150-01U-04A7-215058010s on / 50s off
ACS150-01U-06A7-21.55058010s on / 50s off
ACS150-01U-07A5-223540010s on / 50s off
ACS150-01U-09A8-233540010s on / 50s off
ACS150-01U-02A4-20.58043030s on / 180s off
ACS150-01U-04A7-215058030s on / 180s off
ACS150-01U-06A7-21.55058030s on / 180s off
ACS150-01U-07A5-223540030s on / 180s off
ACS150-01U-09A8-234085030s on / 180s off
ACS150-01U-02A4-20.58043060s on / 180s off
ACS150-01U-04A7-215058060s on / 180s off
ACS150-01U-06A7-21.55058060s on / 180s off
ACS150-01U-07A5-224085060s on / 180s off
ACS150-01U-09A8-234085060s on / 180s off
ACS150-03U-02A4-20.52001003s on / 27s off
ACS150-03U-03A5-20.751001003s on / 27s off
ACS150-03U-04A7-211001003s on / 27s off
ACS150-03U-06A7-21.51001003s on / 27s off
ACS150-03U-07A5-22501003s on / 27s off
ACS150-03U-09A8-23501503s on / 27s off
ACS150-03U-02A4-20.5804303s on / 27s off
ACS150-03U-03A5-20.75804303s on / 27s off
ACS150-03U-04A7-21505803s on / 27s off
ACS150-03U-06A7-21.5505803s on / 27s off
ACS150-03U-07A5-22354003s on / 27s off
تایپ درایو توان درایو (hp)مقاومت (اهم)میانگین قدرت (وات)سیکل زمانی
ACS255-01U-05A8-11.5501003s on / 27s off
ACS255-01U-05A8-11.5453003s on / 27s off
ACS255-01U-10A5-23501503s on / 27s off
ACS255-01U-10A5-23353003s on / 27s off
ACS255-03U-07A0-22501003s on / 27s off
ACS255-03U-10A5-23501503s on / 27s off
ACS255-03U-18A0-25403003s on / 27s off
ACS255-03U-07A0-22353003s on / 27s off
ACS255-03U-10A5-23353003s on / 27s off
ACS255-03U-18A0-25353003s on / 27s off
ACS255-03U-04A1-421501003s on / 27s off
ACS255-03U-05A8-431001503s on / 27s off
ACS255-03U-09A5-451003003s on / 27s off
ACS255-03U-14A0-47.5504003s on / 27s off
ACS255-03U-04A1-421503003s on / 27s off
ACS255-03U-05A8-431503003s on / 27s off
ACS255-03U-09A5-45753003s on / 27s off
ACS255-03U-14A0-47.5458003s on / 27s off
ACS255-03U-18A0-410458003s on / 27s off
ACS255-03U-02A1-61.52001003s on / 27s off
ACS255-03U-03A1-622551503s on / 27s off
ACS255-03U-04A1-631003003s on / 27s off
ACS255-03U-06A5-651003003s on / 27s off
ACS255-03U-02A1-61.52553003s on / 27s off
ACS255-03U-03A1-622553003s on / 27s off
ACS255-03U-04A1-632553003s on / 27s off
ACS255-03U-06A5-652003003s on / 27s off
ACS255-01U-05A8-11.55030030s on / 180s off
ACS255-01U-05A8-11.54530030s on / 180s off
ACS255-01U-10A5-235040030s on / 180s off
ACS255-01U-10A5-233582030s on / 180s off
ACS255-03U-07A0-225030030s on / 180s off
ACS255-03U-10A5-235040030s on / 180s off
ACS255-01U-07A0-223530030s on / 180s off
ACS255-01U-10A5-233582030s on / 180s off
ACS255-03U-18A0-253582030s on / 180s off
ACS255-03U-04A1-4215030030s on / 180s off
ACS255-03U-05A8-4310040030s on / 180s off
ACS255-03U-04A1-4215030030s on / 180s off
ACS255-03U-05A8-4315060030s on / 180s off
ACS255-03U-09A5-457560030s on / 180s off
ACS255-03U-14A0-47.545126030s on / 180s off
ACS255-03U-02A1-61.525530030s on / 180s off
ACS255-03U-03A1-6225530030s on / 180s off
ACS255-03U-04A1-6325560030s on / 180s off
ACS255-03U-06A5-6520060030s on / 180s off
ACS255-03U-09A0-67.58080030s on / 180s off
ACS255-03U-12A0-6106380030s on / 180s off
ACS255-03U-17A0-6153590030s on / 180s off
ACS255-03U-22A0-62035120030s on / 180s off
ACS255-01U-05A8-11.55020010s on / 50s off
ACS255-01U-05A8-11.54530010s on / 50s off
ACS255-01U-10A5-235030010s on / 50s off
ACS255-01U-10A5-233530010s on / 50s off
ACS255-03U-07A0-225020010s on / 50s off
ACS255-03U-10A5-235030010s on / 50s off
ACS255-03U-18A0-254040010s on / 50s off
ACS255-03U-07A0-223530010s on / 50s off
ACS255-03U-10A5-233530010s on / 50s off
ACS255-03U-18A0-253582010s on / 50s off
ACS255-03U-04A1-4215020010s on / 50s off
ACS255-03U-05A8-4310030010s on / 50s off
ACS255-03U-09A5-4510040010s on / 50s off
ACS255-03U-04A1-4215030010s on / 50s off
ACS255-03U-05A8-4315030010s on / 50s off
ACS255-03U-09A5-457560010s on / 50s off
ACS255-03U-14A0-47.54580010s on / 50s off
ACS255-03U-18A0-41045126010s on / 50s off
ACS255-03U-02A1-61.525520010s on / 50s off
ACS255-03U-03A1-6225530010s on / 50s off
ACS255-03U-04A1-6310040010s on / 50s off
ACS255-03U-02A1-61.525530010s on / 50s off
ACS255-03U-03A1-6225530010s on / 50s off
ACS255-03U-04A1-6325530010s on / 50s off
ACS255-03U-06A5-6520060010s on / 50s off
ACS255-03U-02A1-61.525530060s on / 180s off
ACS255-03U-03A1-6225530060s on / 180s off
ACS255-03U-04A1-6325560060s on / 180s off
ACS255-03U-06A5-65150120060s on / 180s off
ACS255-03U-09A0-67.580105060s on / 180s off
ACS255-03U-12A0-61063120060s on / 180s off
ACS255-03U-17A0-61535160060s on / 180s off
ACS255-03U-22A0-62040201060s on / 180s off
ACS255-03U-02A1-61.525540060s on / 180s off
ACS255-03U-03A1-6225540060s on / 180s off
ACS255-03U-04A1-4215060060s on / 180s off
ACS255-03U-05A8-4315060060s on / 180s off
ACS255-03U-09A5-4575100060s on / 180s off
ACS255-03U-14A0-47.545192060s on / 180s off
ACS255-03U-04A1-4215040060s on / 180s off
ACS255-01U-07A0-223582060s on / 180s off
ACS255-01U-10A5-233582060s on / 180s off
ACS255-03U-18A0-253582060s on / 180s off
ACS255-03U-07A0-225040060s on / 180s off
ACS255-01U-10A5-233582060s on / 180s off
ACS255-01U-05A8-11.54530060s on / 180s off
ACS255-01U-05A8-11.55040060s on / 180s off
تایپ درایو قدرت درایو (hp)مقاومتمیانگین قدرت (وات)سیکل زمانیولتاژتعداد فاز
ACS355-01U-02A4-20.5804303s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-21505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.5505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-22354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-23354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.52001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-211001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.51001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-221001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-23501503s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.5804303s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.75804303s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-21505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.5505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-22354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-23354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-25354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-24A4-27.5286003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-31A0-21016.58603s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-46A2-215108503s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.52001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.751001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-211001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.51001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-22501003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-23501503s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-25403003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-01A2-40.55001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-01A9-40.755001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-412001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-03A3-41.52001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-04A1-421501003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-05A6-431001503s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-08A8-451003003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-12A5-48504003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.58043010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.520010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-215058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-2110010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.55058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.510015010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-223540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-2210020010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-233540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-235030010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.58043010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.520010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.758043010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.7510010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-215058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-2110010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.55058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.510015010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-223540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-225020010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-233540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-235030010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-254085010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-254040010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-24A4-27.52184010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-31A0-21015127010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-46A2-21511134010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-01A2-40.550010010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-01A9-40.7550010010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-4120010010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-03A3-41.520015010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-04A1-4215020010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-05A6-4310030010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-08A8-4510040010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.58043030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.520010030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-215058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-2110015030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.55058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.510020030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-223540030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-2210030030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-234085030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-235040030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.58043030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.520010030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.758043030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.7510010030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-215058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-2110015030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.55058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.510020030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-223540030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-225030030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-234085030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-235040030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-254085030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-24A4-27.522115030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-31A0-21015180030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-46A2-21511.3180030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-01A2-40.550010030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-01A9-40.7550010030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-4120015030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-03A3-41.520020030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-04A1-4215030030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-05A6-4310040030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.58043060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.520010060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-215058060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-2110020060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.55058060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.510030060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-224085060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-2210040060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-234085060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.58043060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-02A4-20.520010060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-03A5-20.758043060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-03A5-20.7510015060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-04A7-215058060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-04A7-2110020060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-06A7-21.55058060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-06A7-21.510030060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-07A5-224085060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-07A5-225040060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-09A8-234085060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-17A6-2540120060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-24A4-27.522.5156060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-31A0-21015240060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-46A2-21510.4360060s on / 180s off200-240VThree Phase
ACS355-03U-01A2-40.550010060s on / 180s off380-480VThree Phase
ACS355-03U-01A9-40.7550015060s on / 180s off380-480VThree Phase
ACS355-03U-02A4-4120020060s on / 180s off380-480VThree Phase
ACS355-03U-03A3-41.520030060s on / 180s off380-480VThree Phase
ACS355-03U-04A1-4215040060s on / 180s off380-480VThree Phase
تایپ درایو قدرت درایو (hp)مقاومتمیانگین قدرت (وات)سیکل زمانیولتاژتعداد فاز
ACS355-01U-02A4-20.5804303s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-21505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.5505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-22354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-23354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.52001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-211001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.51001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-221001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-23501503s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.5804303s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.75804303s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-21505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.5505803s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-22354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-23354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-25354003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-24A4-27.5286003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-31A0-21016.58603s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-46A2-215108503s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.52001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.751001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-211001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.51001003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-22501003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-23501503s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-25403003s on / 27s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-01A2-40.55001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-01A9-40.755001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-412001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-03A3-41.52001003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-04A1-421501003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-05A6-431001503s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-08A8-451003003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-12A5-48504003s on / 27s off380-480Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.58043010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.520010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-215058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-2110010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.55058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.510015010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-223540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-2210020010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-233540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-235030010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.58043010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.520010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.758043010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.7510010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-215058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-2110010010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.55058010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.510015010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-223540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-225020010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-233540010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-235030010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-254085010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-254040010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-24A4-27.52184010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-31A0-21015127010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-46A2-21511134010s on / 50s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-01A2-40.550010010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-01A9-40.7550010010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-4120010010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-03A3-41.520015010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-04A1-4215020010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-05A6-4310030010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-08A8-4510040010s on / 50s off380-480Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.58043030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.520010030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-215058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-2110015030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.55058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.510020030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-223540030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-2210030030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-234085030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-235040030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.58043030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.520010030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.758043030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-03A5-20.7510010030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-215058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-04A7-2110015030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.55058030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-06A7-21.510020030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-223540030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-07A5-225030030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-234085030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-09A8-235040030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-17A6-254085030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-24A4-27.522115030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-31A0-21015180030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-46A2-21511.3180030s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-01A2-40.550010030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-01A9-40.7550010030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-4120015030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-03A3-41.520020030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-04A1-4215030030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-03U-05A6-4310040030s on / 180s off380-480Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.58043060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-02A4-20.520010060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-215058060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-04A7-2110020060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.55058060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-06A7-21.510030060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-224085060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-07A5-2210040060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-01U-09A8-234085060s on / 180s off200-240Vتک فاز
ACS355-03U-02A4-20.58043060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-02A4-20.520010060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-03A5-20.758043060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-03A5-20.7510015060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-04A7-215058060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-04A7-2110020060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-06A7-21.55058060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-06A7-21.510030060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-07A5-224085060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-07A5-225040060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-09A8-234085060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-17A6-2540120060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-24A4-27.522.5156060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-31A0-21015240060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-46A2-21510.4360060s on / 180s off200-240Vسه فاز
ACS355-03U-01A2-40.550010060s on / 180s off380-480Vسه فاز
ACS355-03U-01A9-40.7550015060s on / 180s off380-480Vسه فاز
ACS355-03U-02A4-4120020060s on / 180s off380-480Vسه فاز
ACS355-03U-03A3-41.520030060s on / 180s off380-480Vسه فاز
ACS355-03U-04A1-4215040060s on / 180s off380-480Vسه فاز
تایپ درایو فریم سایزتوان نامی مقاومت (کیلوات)بیشترین توان مقاومت (کیلووات)کمترین مقاومت (اهم)بیشترین مقاومت (اهم)
ACS380-04xx-02A4-1R00.30.432.5468
ACS380-04xx-03A7-1R00.40.632.5316.2
ACS380-04xx-04A8-1R10.60.832.5212.7
ACS380-04xx-06A9-1R10.81.132.5144.9
ACS380-04xx-07A8-1R11.11.732.596.5
ACS380-04xx-09A8-1R21.52.332.569.9
ACS380-04xx-12A2-1R22.23.319.547.1
ACS380-04xx-01A8-4R00.40.698.8933.3
ACS380-04xx-02A6-4R10.60.898.8627.8
ACS380-04xx-03A3-4R10.81.198.8427.5
ACS380-04xx-04A0-4R11.11.798.8284.7
ACS380-04xx-05A6-4R11.52.398.8206.4
ACS380-04xx-07A2-4R12.23.352.7139.1
ACS380-04xx-09A4-4R134.552.7102
ACS380-04xx-12A6-4R24631.675.7
ACS380-04xx-17A0-4R35.58.331.654.4
ACS380-04xx-25A0-4R37.511.322.639
ACS380-04xx-032A-4R41116.55.629.3
ACS380-04xx-038A-4R41522.55.623.7
ACS380-04xx-045A-4R418.527.85.619.7
ACS380-04xx-050A-4R422335.619.7
تایپ درایو فریم سایزچاپرکمترین مقاومت (اهم)بیشترین مقاومت (اهم)توان مقاومت (وات)
ACS580-01-0246-4R0 to R3Built-in52864600
ACS580-01-03A3-4R0 to R3Built-in52582900
ACS580-01-04A0-4R0 to R3Built-in523921400
ACS580-01-05A6-4R0 to R3Built-in522792000
ACS580-01-07A2-4R0 to R3Built-in521912900
ACS580-01-09A4-4R0 to R3Built-in521403900
ACS580-01-12A6-4R0 to R3Built-in521045300
ACS580-01-017A-4R0 to R3Built-in31757300
ACS580-01-025A-4R0 to R3Built-in225210000
ACS580-01-032A-4R0 to R3Built-in163715000
ACS580-01-038A-4R0 to R3Built-in102720000
ACS580-01-045A-4R0 to R3Built-in102225000
ACS580-01-062A-4R4 to R9ACS-BRK-D7.818.130000
ACS580-01-073A-4R4 to R9ACS-BRK-D7.813.142000
ACS580-01-088A-4R4 to R9ACS-BRK-D7.810.751000
ACS580-01-106A-4R4 to R9NBRA-6581.38.763000
ACS580-01-145A-4R4 to R9NBRA-6581.37.177000
ACS580-01-169A-4R4 to R9NBRA-6581.35.2105000
ACS580-01-206A-4R4 to R9NBRA-6581.34.3126000
ACS580-01-246A-4R4 to R9NBRA-6581.33.5156000
ACS580-01-293A-4R4 to R9NBRA-6581.32.9187000
ACS580-01-363A-4R4 to R9NBRA-6590.72.4227000
ACS580-01-430A-4R4 to R9NBRA-6590.71.9284000
تایپ مقاومت مقاومت (اهم)توان مقاومت (وات)
P14494-10350200
P14494-11250300
P14494-12250600
P14494-13200300
P14494-14200600
P14494-15150300
P14494-16150600
P14494-17150900
P14494-181501200
P14494-1975300
P14494-2075600
P14494-21751000
P14494-22801600
P14494-23802400
P14494-2445300
P14494-2545800
P14494-26451260
P14494-27451920
P14494-28452450
P14494-29453200
P14494-30454400
P14494-3135300
P14494-3235820
P14494-33351200
P14494-34351600
P14494-35352500
P14494-36353600
P14494-37356200
P14494-38351865
P14494-3921400
P14494-4021750
P14494-41211050
P14494-42211500
P14494-43212000
P14494-44212600
P14494-45214400
P14494-4615750
P14494-47151150
P14494-48151550
P14494-49152160
P14494-50152450
P14494-51152700
P14494-52153150
P14494-53153600
P14494-54155000
P14494-55156000
P14494-5610720
P14494-57101250
P14494-58101800
P14494-59103600
P14494-CR-01500100
P14494-CR-02200100
P14494-CR-03150100
P14494-CR-04100100
P14494-CR-0575100
P14494-CR-0650100
P14494-CR-07500150
P14494-CR-08250150
P14494-CR-09200150
P14494-CR-10150150
P14494-CR-11100150
P14494-CR-1250150
P14494-CR-13250200
P14494-CR-14200200
P14494-CR-15150200
P14494-CR-16100200
P14494-CR-1775200
P14494-CR-1850200
P14494-CR-19250300
P14494-CR-20200300
P14494-CR-21150300
P14494-CR-22100300
P14494-CR-2375300
P14494-CR-2450300
P14494-CR-2545300
P14494-CR-2640300
P14494-CR-27250400
P14494-CR-28200400
P14494-CR-29150400
P14494-CR-30100400
P14494-CR-3175400
P14494-CR-3250400
P14494-CR-3345400
P14494-CR-3440400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *