ساخت مقاومت

مقاومت دانفوس | ساخت مقاومت راه انداز دانفوس | قیمت و خرید مقاومت دانفوس

سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 102T21.1
130Horizontal braking - 10% duty cycle145100
FC 102T21.1
130Vertical braking - 40% duty cycle145300
FC 102T21.581Horizontal braking - 10% duty cycle100225
FC 102T21.581Vertical braking - 40% duty cycle100530
FC 102T22.2
58.5Horizontal braking - 10% duty cycle70430
FC 102T22.258.5Vertical braking - 40% duty cycle70800
FC 102T2345Horizontal braking - 10% duty cycle48270
FC 102T2345Vertical braking - 40% duty cycle481100
FC 102T23.731.5Horizontal braking - 10% duty cycle35400
FC 102T23.731.5Vertical braking - 40% duty cycle351200
FC 102T25.522.5Horizontal braking - 10% duty cycle27600
FC 102T25.522.5Vertical braking - 40% duty cycle271400
FC 102T27.517.7Horizontal braking - 10% duty cycle18580
FC 102T27.517.7Vertical braking - 40% duty cycle182200
FC 102T21112.6Horizontal braking - 10% duty cycle13940
FC 102T21112.6Vertical braking - 40% duty cycle134700
FC 102T2158.7
Horizontal braking - 10% duty cycle91150
FC 102T2158.7
Vertical braking - 40% duty cycle95700
FC 102T218.55.3Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 102T218.55.3Vertical braking - 40% duty cycle5.76500
FC 102T2225.1
Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 102T2225.1Vertical braking - 40% duty cycle5.78300
FC 102T2303.2Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 102T2303.2Vertical braking - 40% duty cycle3.511500
FC 102T2373Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 102T2373Vertical braking - 40% duty cycle3.515600
FC 102T2452.4Horizontal braking - 10% duty cycle2.83200
FC 102T2452.4Vertical braking - 40% duty cycle2.817200
FC 102T41.1546Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 102T41.1546Vertical braking - 40% duty cycle630300
FC 102T41.5382Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 102T41.5382Vertical braking - 40% duty cycle410450
FC 102T42.2260Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 102T42.2260Vertical braking - 40% duty cycle270570
FC 102T43189Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 102T43189Vertical braking - 40% duty cycle200960
FC 102T44135Horizontal braking - 10% duty cycle145300
FC 102T44135Vertical braking - 40% duty cycle1451130
FC 102T45.599Horizontal braking - 10% duty cycle110590
FC 102T45.599Vertical braking - 40% duty cycle1102500
FC 102T47.572Horizontal braking - 10% duty cycle80940
FC 102T47.572Vertical braking - 40% duty cycle802400
FC 102T41150Horizontal braking - 10% duty cycle56700
FC 102T41150Vertical braking - 40% duty cycle564000
FC 102T41536Horizontal braking - 10% duty cycle381200
FC 102T41536Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 102T418.527Horizontal braking - 10% duty cycle281560
FC 102T418.527Vertical braking - 40% duty cycle289600
FC 102T42220.3Horizontal braking - 10% duty cycle221700
FC 102T42220.3Vertical braking - 40% duty cycle228000
FC 102T43018Horizontal braking - 10% duty cycle192400
FC 102T43018Vertical braking - 40% duty cycle1910500
FC 102T43713.4Horizontal braking - 10% duty cycle143100
FC 102T43713.4Vertical braking - 40% duty cycle1415200
FC 102T44510.8Horizontal braking - 10% duty cycle124100
FC 102T44510.8Vertical braking - 40% duty cycle1217000
FC 102T4558.9Horizontal braking - 10% duty cycle9.55400
FC 102T4558.9
Vertical braking - 40% duty cycle9.521600
FC 102T4756.5Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 102T4756.5Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 102T4904.2Horizontal braking - 10% duty cycle5.57700
FC 102T4904.2Vertical braking - 40% duty cycle5.538300
FC 102T41103.6Horizontal braking - 10% duty cycle4.710800
FC 102T41103.6Vertical braking - 40% duty cycle4.746600
FC 102T41323Horizontal braking - 10% duty cycle3.711500
FC 102T41323Vertical braking - 40% duty cycle3.764700
FC 102T41602.5Horizontal braking - 10% duty cycle3.314900
FC 102T41602.5Vertical braking - 40% duty cycle3.360400
FC 102T42002Horizontal braking - 10% duty cycle2.716000
FC 102T42002Vertical braking - 40% duty cycle2.753700
FC 102T42501.6Horizontal braking - 10% duty cycle2.121300
FC 102T42501.6Vertical braking - 40% duty cycle2.153200
FC 102T43151.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.730200
FC 102T43151.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T43551.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.336100
FC 102T43551.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T44001.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.247500
FC 102T44001.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T44501.1
Horizontal braking - 10% duty cycle1.100000000000000143200
FC 102T44501.1
Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T45000.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T45000.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T45600.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T45600.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T46300.8Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T46300.8Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T47100.7Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T47100.7Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T48000.6Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T48000.6Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T410000.5Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T410000.5Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T61.1620Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 102T61.1620Vertical braking - 40% duty cycle850280
FC 102T61.5550Horizontal braking - 10% duty cycle570100
FC 102T61.5550Vertical braking - 40% duty cycle570450
FC 102T62.2380Horizontal braking - 10% duty cycle415200
FC 102T62.2380Vertical braking - 40% duty cycle415570
FC 102T63260Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 102T63260Vertical braking - 40% duty cycle270960
FC 102T64189Horizontal braking - 10% duty cycle200300
FC 102T64189Vertical braking - 40% duty cycle2001130
FC 102T65.5135Horizontal braking - 10% duty cycle145450
FC 102T65.5135Vertical braking - 40% duty cycle1451700
FC 102T67.599Horizontal braking - 10% duty cycle100590
FC 102T67.599Vertical braking - 40% duty cycle1002200
FC 102T61169Horizontal braking - 10% duty cycle72840
FC 102T61169Vertical braking - 40% duty cycle723800
FC 102T61548.6Horizontal braking - 10% duty cycle521600
FC 102T61548.6Vertical braking - 40% duty cycle526300
FC 102T618.535.1Horizontal braking - 10% duty cycle381600
FC 102T618.535.1Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 102T62227Horizontal braking - 10% duty cycle311700
FC 102T62227Vertical braking - 40% duty cycle3110700
FC 102T63022.5Horizontal braking - 10% duty cycle272500
FC 102T63022.5Vertical braking - 40% duty cycle2710200
FC 102T63717.2
Horizontal braking - 10% duty cycle193200
FC 102T63717.2
Vertical braking - 40% duty cycle1921000
FC 102T64513.5Horizontal braking - 10% duty cycle145000
FC 102T64513.5Vertical braking - 40% duty cycle1419200
FC 102T65511.7Horizontal braking - 10% duty cycle13.54700
FC 102T65511.7Vertical braking - 40% duty cycle13.530100
FC 102T6759.9Horizontal braking - 10% duty cycle116300
FC 102T6759.9Vertical braking - 40% duty cycle1126100
FC 102T6908.6Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 102T6908.6Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 102T71.1620Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 102T71.1620Vertical braking - 40% duty cycle630360
FC 102T71.5513Horizontal braking - 10% duty cycle570100
FC 102T71.5513Vertical braking - 40% duty cycle570570
FC 102T72.2340Horizontal braking - 10% duty cycle415200
FC 102T72.2340Vertical braking - 40% duty cycle415790
FC 102T73243Horizontal braking - 10% duty cycle270300
FC 102T73243Vertical braking - 40% duty cycle2701130
FC 102T74180Horizontal braking - 10% duty cycle200360
FC 102T74180Vertical braking - 40% duty cycle2001700
FC 102T75.5130Horizontal braking - 10% duty cycle145450
FC 102T75.5130Vertical braking - 40% duty cycle1452200
FC 102T77.594Horizontal braking - 10% duty cycle1051200
FC 102T77.594Vertical braking - 40% duty cycle1053300
FC 102T71194.5Horizontal braking - 10% duty cycle1051200
FC 102T71194.5Vertical braking - 40% duty cycle1054400
FC 102T71569.7Horizontal braking - 10% duty cycle721700
FC 102T71569.7Vertical braking - 40% duty cycle725000
FC 102T718.546.8Horizontal braking - 10% duty cycle521600
FC 102T718.546.8Vertical braking - 40% duty cycle526300
FC 102T72236Horizontal braking - 10% duty cycle421700
FC 102T72236Vertical braking - 40% duty cycle428800
FC 102T73029Horizontal braking - 10% duty cycle312200
FC 102T73029Vertical braking - 40% duty cycle3110700
FC 102T73722.5Horizontal braking - 10% duty cycle273300
FC 102T73722.5Vertical braking - 40% duty cycle2715100
FC 102T74518Horizontal braking - 10% duty cycle223600
FC 102T74518Vertical braking - 40% duty cycle2224000
FC 102T75513.5Horizontal braking - 10% duty cycle15.55500
FC 102T75513.5Vertical braking - 40% duty cycle15.521400
FC 102T77513.5Horizontal braking - 10% duty cycle13.57700
FC 102T77513.5Vertical braking - 40% duty cycle13.530100
FC 102T7908.8
Horizontal braking - 10% duty cycle117100
FC 102T7908.8
Vertical braking - 40% duty cycle1136200
FC 102T71108.8Horizontal braking - 10% duty cycle9.110200
FC 102T71108.8Vertical braking - 40% duty cycle9.151400
FC 102T71326.6Horizontal braking - 10% duty cycle7.411000
FC 102T71326.6Vertical braking - 40% duty cycle7.452300
FC 102T71604.2Horizontal braking - 10% duty cycle6.113600
FC 102T71604.2Vertical braking - 40% duty cycle6.160800
FC 102T72004.2Horizontal braking - 10% duty cycle516500
FC 102T72004.2Vertical braking - 40% duty cycle543900
FC 102T72503.4Horizontal braking - 10% duty cycle423100
FC 102T72503.4Vertical braking - 40% duty cycle445500
FC 102T73152.3Horizontal braking - 10% duty cycle3.231400
FC 102T73152.3Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T74002.3Horizontal braking - 10% duty cycle2.532800
FC 102T74002.3Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T74502Horizontal braking - 10% duty cycle2.299999999999999840300
FC 102T74502Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T75001.9Horizontal braking - 10% duty cycle245000
FC 102T75001.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T75601.5Horizontal braking - 10% duty cycle1.662600
FC 102T75601.5Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T76301.4Horizontal braking - 10% duty cycle1.470700
FC 102T76301.4Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T77101.2Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T77101.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T78001.1Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T78001.1Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T79001Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T79001Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T710000.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T710000.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T712000.8Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T712000.8Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 102T714000.6Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 102T714000.6Vertical braking - 40% duty cycle--
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 202T20.25380Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 202T20.25380Vertical braking - 40% duty cycle630100
FC 202T20.37380Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 202T20.37380Vertical braking - 40% duty cycle410100
FC 202T20.55
275Horizontal braking - 10% duty cycle300100
FC 202T20.55275Vertical braking - 40% duty cycle300200
FC 202T20.75188Horizontal braking - 10% duty cycle200100
FC 202T20.75188Vertical braking - 40% duty cycle200200
FC 202T21.1130Horizontal braking - 10% duty cycle145100
FC 202T21.1130Vertical braking - 40% duty cycle145300
FC 202T21.581Horizontal braking - 10% duty cycle100225
FC 202T21.581Vertical braking - 40% duty cycle100530
FC 202T22.258.5Horizontal braking - 10% duty cycle70430
FC 202T22.258.5Vertical braking - 40% duty cycle70800
FC 202T2345Horizontal braking - 10% duty cycle48270
FC 202T2345Vertical braking - 40% duty cycle481100
FC 202T23.731.5Horizontal braking - 10% duty cycle35400
FC 202T23.731.5Vertical braking - 40% duty cycle351200
FC 202T25.522.5Horizontal braking - 10% duty cycle27600
FC 202T25.522.5Vertical braking - 40% duty cycle271400
FC 202T27.517.7Horizontal braking - 10% duty cycle18580
FC 202T27.517.7Vertical braking - 40% duty cycle182200
FC 202T21112.6Horizontal braking - 10% duty cycle13940
FC 202T21112.6Vertical braking - 40% duty cycle134700
FC 202T2158.7
Horizontal braking - 10% duty cycle91150
FC 202T2158.7Vertical braking - 40% duty cycle95700
FC 202T218.55.3Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 202T218.55.3Vertical braking - 40% duty cycle5.76500
FC 202T2225.1Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 202T2225.1Vertical braking - 40% duty cycle5.78300
FC 202T2303.2Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 202T2303.2Vertical braking - 40% duty cycle3.511500
FC 202T2373Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 202T2373Vertical braking - 40% duty cycle3.515600
FC 202T2452.4Horizontal braking - 10% duty cycle2.83200
FC 202T2452.4Vertical braking - 40% duty cycle2.817200
FC 202T40.371000Horizontal braking - 10% duty cycle1200100
FC 202T40.371000Vertical braking - 40% duty cycle1200200
FC 202T40.55
1000Horizontal braking - 10% duty cycle1200100
FC 202T40.551000Vertical braking - 40% duty cycle1200200
FC 202T40.75620Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 202T40.75620Vertical braking - 40% duty cycle850200
FC 202T41.1546Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 202T41.1546Vertical braking - 40% duty cycle630300
FC 202T41.5382Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 202T41.5382Vertical braking - 40% duty cycle410450
FC 202T42.2260Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 202T42.2260Vertical braking - 40% duty cycle270570
FC 202T43189Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 202T43189Vertical braking - 40% duty cycle200960
FC 202T44135Horizontal braking - 10% duty cycle145300
FC 202T44135Vertical braking - 40% duty cycle1451130
FC 202T45.599Horizontal braking - 10% duty cycle110590
FC 202T45.599Vertical braking - 40% duty cycle1102500
FC 202T47.572Horizontal braking - 10% duty cycle80940
FC 202T47.572Vertical braking - 40% duty cycle802400
FC 202T41150Horizontal braking - 10% duty cycle56700
FC 202T41150Vertical braking - 40% duty cycle564000
FC 202T41536Horizontal braking - 10% duty cycle381200
FC 202T41536Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 202T418.527Horizontal braking - 10% duty cycle281560
FC 202T418.527Vertical braking - 40% duty cycle289600
FC 202T42220.3Horizontal braking - 10% duty cycle221700
FC 202T42220.3Vertical braking - 40% duty cycle228000
FC 202T43018Horizontal braking - 10% duty cycle192400
FC 202T43018Vertical braking - 40% duty cycle1910500
FC 202T43713.4Horizontal braking - 10% duty cycle143100
FC 202T43713.4Vertical braking - 40% duty cycle1415200
FC 202T44510.8Horizontal braking - 10% duty cycle124100
FC 202T44510.8Vertical braking - 40% duty cycle1217000
FC 202T4558.8Horizontal braking - 10% duty cycle9.55400
FC 202T4558.8Vertical braking - 40% duty cycle9.521600
FC 202T4756.5Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 202T4756.5Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 202T4904.2Horizontal braking - 10% duty cycle5.57700
FC 202T4904.2Vertical braking - 40% duty cycle5.538300
FC 202T41103.6Horizontal braking - 10% duty cycle4.710800
FC 202T41103.6Vertical braking - 40% duty cycle4.746600
FC 202T41323Horizontal braking - 10% duty cycle3.711500
FC 202T41323Vertical braking - 40% duty cycle3.764700
FC 202T41602.5Horizontal braking - 10% duty cycle3.314900
FC 202T41602.5Vertical braking - 40% duty cycle3.360400
FC 202T42002Horizontal braking - 10% duty cycle2.716000
FC 202T42002Vertical braking - 40% duty cycle2.753700
FC 202T42501.6Horizontal braking - 10% duty cycle2.121300
FC 202T42501.6Vertical braking - 40% duty cycle2.153200
FC 202T43151.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.730200
FC 202T43151.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T43551.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.336100
FC 202T43551.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T44001.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.247500
FC 202T44001.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T44501.1Horizontal braking - 10% duty cycle1.143200
FC 202T44501.1Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T45000.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T45000.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T45600.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T45600.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T46300.8Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T46300.8Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T47100.7Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T47100.7Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T48000.6Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T48000.6Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T410000.5Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T410000.5Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T60.75620Horizontal braking - 10% duty cycle1200100
FC 202T60.75620Vertical braking - 40% duty cycle1200360
FC 202T61.1620Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 202T61.1620Vertical braking - 40% duty cycle850280
FC 202T61.5550Horizontal braking - 10% duty cycle570100
FC 202T61.5550Vertical braking - 40% duty cycle570450
FC 202T62.2380Horizontal braking - 10% duty cycle415200
FC 202T62.2380Vertical braking - 40% duty cycle415570
FC 202T63260Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 202T63260Vertical braking - 40% duty cycle270960
FC 202T64189Horizontal braking - 10% duty cycle200300
FC 202T64189Vertical braking - 40% duty cycle2001130
FC 202T65.5135Horizontal braking - 10% duty cycle145450
FC 202T65.5135Vertical braking - 40% duty cycle1451700
FC 202T67.599Horizontal braking - 10% duty cycle100590
FC 202T67.599Vertical braking - 40% duty cycle1002200
FC 202T61169Horizontal braking - 10% duty cycle72840
FC 202T61169Vertical braking - 40% duty cycle723800
FC 202T61548.6Horizontal braking - 10% duty cycle521600
FC 202T61548.6Vertical braking - 40% duty cycle526300
FC 202T618.535.1Horizontal braking - 10% duty cycle381600
FC 202T618.535.1Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 202T62227Horizontal braking - 10% duty cycle311700
FC 202T62227Vertical braking - 40% duty cycle3110700
FC 202T63022.5Horizontal braking - 10% duty cycle272500
FC 202T63022.5Vertical braking - 40% duty cycle2710200
FC 202T63717.1

Horizontal braking - 10% duty cycle193200
FC 202T63717.1Vertical braking - 40% duty cycle1921000
FC 202T64513.5Horizontal braking - 10% duty cycle145000
FC 202T64513.5Vertical braking - 40% duty cycle1419200
FC 202T65511.7Horizontal braking - 10% duty cycle13.54700
FC 202T65511.7Vertical braking - 40% duty cycle13.530100
FC 202T6759.9Horizontal braking - 10% duty cycle116300
FC 202T6759.9Vertical braking - 40% duty cycle1126100
FC 202T6908.6Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 202T6908.6Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 202T71.1620Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 202T71.1620Vertical braking - 40% duty cycle630360
FC 202T71.5513Horizontal braking - 10% duty cycle570100
FC 202T71.5513Vertical braking - 40% duty cycle570570
FC 202T72.2340Horizontal braking - 10% duty cycle415200
FC 202T72.2340Vertical braking - 40% duty cycle415790
FC 202T73243Horizontal braking - 10% duty cycle270300
FC 202T73243Vertical braking - 40% duty cycle2701130
FC 202T74180Horizontal braking - 10% duty cycle200360
FC 202T74180Vertical braking - 40% duty cycle2001700
FC 202T75.5130Horizontal braking - 10% duty cycle145450
FC 202T75.5130Vertical braking - 40% duty cycle1452200
FC 202T77.594Horizontal braking - 10% duty cycle1051200
FC 202T77.594Vertical braking - 40% duty cycle1053300
FC 202T71194.5Horizontal braking - 10% duty cycle1051200
FC 202T71194.5Vertical braking - 40% duty cycle1054400
FC 202T71569.7Horizontal braking - 10% duty cycle721700
FC 202T71569.7Vertical braking - 40% duty cycle725000
FC 202T718.546.8Horizontal braking - 10% duty cycle521600
FC 202T718.546.8Vertical braking - 40% duty cycle526300
FC 202T72236Horizontal braking - 10% duty cycle421700
FC 202T72236Vertical braking - 40% duty cycle428800
FC 202T73029Horizontal braking - 10% duty cycle312200
FC 202T73029Vertical braking - 40% duty cycle3110700
FC 202T73722.5Horizontal braking - 10% duty cycle273300
FC 202T73722.5Vertical braking - 40% duty cycle2715100
FC 202T74518Horizontal braking - 10% duty cycle223600
FC 202T74518Vertical braking - 40% duty cycle2224000
FC 202T75513.5Horizontal braking - 10% duty cycle15.55500
FC 202T75513.5Vertical braking - 40% duty cycle15.521400
FC 202T77513.5Horizontal braking - 10% duty cycle13.57700
FC 202T77513.5Vertical braking - 40% duty cycle13.530100
FC 202T7908.8Horizontal braking - 10% duty cycle117100
FC 202T7908.8Vertical braking - 40% duty cycle1136200
FC 202T71108.8Horizontal braking - 10% duty cycle9.110200
FC 202T71108.8Vertical braking - 40% duty cycle9.151400
FC 202T71326.6Horizontal braking - 10% duty cycle7.411000
FC 202T71326.6Vertical braking - 40% duty cycle7.452300
FC 202T71604.2Horizontal braking - 10% duty cycle6.113600
FC 202T71604.2Vertical braking - 40% duty cycle6.160800
FC 202T72004.2Horizontal braking - 10% duty cycle516500
FC 202T72004.2Vertical braking - 40% duty cycle543900
FC 202T72503.4Horizontal braking - 10% duty cycle423100
FC 202T72503.4Vertical braking - 40% duty cycle445500
FC 202T73152.3
Horizontal braking - 10% duty cycle3.231400
FC 202T73152.3Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T74002.3Horizontal braking - 10% duty cycle2.532800
FC 202T74002.3
Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T74502Horizontal braking - 10% duty cycle2.340300
FC 202T74502Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T75001.9Horizontal braking - 10% duty cycle245000
FC 202T75001.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T75601.5Horizontal braking - 10% duty cycle1.662600
FC 202T75601.5Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T76301.4Horizontal braking - 10% duty cycle1.470700
FC 202T76301.4Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T77101.2Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T77101.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T78001.1Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T78001.1Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T79001Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T79001Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T710000.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T710000.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T712000.8Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T712000.8Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 202T714000.6Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 202T714000.6Vertical braking - 40% duty cycle--
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 280T20.37225Vertical braking - 40% duty cycle200300
FC 280T20.55
151Horizontal braking - 10% duty cycle100200
FC 280T20.55151Vertical braking - 40% duty cycle200200
FC 280T20.75110Horizontal braking - 10% duty cycle100145
FC 280T20.75110Vertical braking - 40% duty cycle300145
FC 280T21.173Horizontal braking - 10% duty cycle225100
FC 280T21.173Vertical braking - 40% duty cycle530100
FC 280T21.553Horizontal braking - 10% duty cycle43070
FC 280T21.553Vertical braking - 40% duty cycle80070
FC 280T22.235Horizontal braking - 10% duty cycle27048
FC 280T22.235Vertical braking - 40% duty cycle110048
FC 280T23.720Horizontal braking - 10% duty cycle60027
FC 280T23.720Vertical braking - 40% duty cycle140027
FC 280T40.37890Horizontal braking - 10% duty cycle1001200
FC 280T40.37890Vertical braking - 40% duty cycle2001200
FC 280T40.55593Horizontal braking - 10% duty cycle100850
FC 280T40.55593Vertical braking - 40% duty cycle200850
FC 280T40.75434Horizontal braking - 10% duty cycle100630
FC 280T40.75434Vertical braking - 40% duty cycle300630
FC 280T41.1288Horizontal braking - 10% duty cycle100410
FC 280T41.1288Vertical braking - 40% duty cycle450410
FC 280T41.5208Horizontal braking - 10% duty cycle200270
FC 280T41.5208Vertical braking - 40% duty cycle570270
FC 280T42.2139Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 280T42.2139Vertical braking - 40% duty cycle960200
FC 280T43100Horizontal braking - 10% duty cycle300145
FC 280T43100Vertical braking - 40% duty cycle1130145
FC 280T4474Horizontal braking - 10% duty cycle590110
FC 280T4474Vertical braking - 40% duty cycle2500110
FC 280T45.554Horizontal braking - 10% duty cycle94080
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 301T20.25368Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 301T20.25368Vertical braking - 40% duty cycle410100
FC 301T20.37248Horizontal braking - 10% duty cycle300100
FC 301T20.37248Vertical braking - 40% duty cycle300200
FC 301T20.55166Horizontal braking - 10% duty cycle200100
FC 301T20.55166Vertical braking - 40% duty cycle200200
FC 301T20.75121Horizontal braking - 10% duty cycle145100
FC 301T20.75121Vertical braking - 40% duty cycle145300
FC 301T21.181Horizontal braking - 10% duty cycle100225
FC 301T21.181Vertical braking - 40% duty cycle100530
FC 301T21.558.5Horizontal braking - 10% duty cycle70430
FC 301T21.558.5Vertical braking - 40% duty cycle70800
FC 301T22.240.2
Horizontal braking - 10% duty cycle48270
FC 301T22.240.2
Vertical braking - 40% duty cycle481100
FC 301T2329.1Horizontal braking - 10% duty cycle35400
FC 301T2329.1Vertical braking - 40% duty cycle351200
FC 301T23.722.5Horizontal braking - 10% duty cycle27600
FC 301T23.722.5Vertical braking - 40% duty cycle271400
FC 301T25.517.7Horizontal braking - 10% duty cycle18580
FC 301T25.517.7Vertical braking - 40% duty cycle182200
FC 301T27.512.6Horizontal braking - 10% duty cycle13940
FC 301T27.512.6Vertical braking - 40% duty cycle134700
FC 301T2118.7Horizontal braking - 10% duty cycle91150
FC 301T2118.7Vertical braking - 40% duty cycle95700
FC 301T2155.3Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 301T2155.3Vertical braking - 40% duty cycle5.76500
FC 301T218.55.1
Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 301T218.55.1Vertical braking - 40% duty cycle5.78300
FC 301T2223.2Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 301T2223.2Vertical braking - 40% duty cycle3.511500
FC 301T2303Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 301T2303Vertical braking - 40% duty cycle3.515600
FC 301T2372.4Horizontal braking - 10% duty cycle2.83200
FC 301T2372.4Vertical braking - 40% duty cycle2.817200
FC 301T40.371000Horizontal braking - 10% duty cycle1200100
FC 301T40.371000Vertical braking - 40% duty cycle1200200
FC 301T40.55620Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 301T40.55620Vertical braking - 40% duty cycle850200
FC 301T40.75485Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 301T40.75485Vertical braking - 40% duty cycle630300
FC 301T41.1329Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 301T41.1329Vertical braking - 40% duty cycle410450
FC 301T41.5240Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 301T41.5240Vertical braking - 40% duty cycle270570
FC 301T42.2161Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 301T42.2161Vertical braking - 40% duty cycle200960
FC 301T43117Horizontal braking - 10% duty cycle145300
FC 301T43117Vertical braking - 40% duty cycle1451130
FC 301T4486.9Horizontal braking - 10% duty cycle110590
FC 301T4486.9Vertical braking - 40% duty cycle1102500
FC 301T45.562.5Horizontal braking - 10% duty cycle80940
FC 301T45.562.5Vertical braking - 40% duty cycle802400
FC 301T47.545.3Horizontal braking - 10% duty cycle56700
FC 301T47.545.3Vertical braking - 40% duty cycle564000
FC 301T41134.9Horizontal braking - 10% duty cycle381200
FC 301T41134.9Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 301T41525.3Horizontal braking - 10% duty cycle281560
FC 301T41525.3Vertical braking - 40% duty cycle289600
FC 301T418.520.3Horizontal braking - 10% duty cycle221700
FC 301T418.520.3Vertical braking - 40% duty cycle228000
FC 301T42216.9Horizontal braking - 10% duty cycle192400
FC 301T42216.9Vertical braking - 40% duty cycle1910500
FC 301T43013.2Horizontal braking - 10% duty cycle143100
FC 301T43013.2Vertical braking - 40% duty cycle1415200
FC 301T43710.6Horizontal braking - 10% duty cycle124100
FC 301T43710.6Vertical braking - 40% duty cycle1217000
FC 301T4458.7Horizontal braking - 10% duty cycle9.55400
FC 301T4458.7Vertical braking - 40% duty cycle9.521600
FC 301T4556.6Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 301T4556.6Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 301T4754.2Horizontal braking - 10% duty cycle5.57700
FC 301T4754.2Vertical braking - 40% duty cycle5.538300
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 301T20.25368Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 301T20.25368Vertical braking - 40% duty cycle410100
FC 301T20.37248Horizontal braking - 10% duty cycle300100
FC 301T20.37248Vertical braking - 40% duty cycle300200
FC 301T20.55166Horizontal braking - 10% duty cycle200100
FC 301T20.55166Vertical braking - 40% duty cycle200200
FC 301T20.75121Horizontal braking - 10% duty cycle145100
FC 301T20.75121Vertical braking - 40% duty cycle145300
FC 301T21.181Horizontal braking - 10% duty cycle100225
FC 301T21.181Vertical braking - 40% duty cycle100530
FC 301T21.558.5Horizontal braking - 10% duty cycle70430
FC 301T21.558.5Vertical braking - 40% duty cycle70800
FC 301T22.240.2
Horizontal braking - 10% duty cycle48270
FC 301T22.240.2
Vertical braking - 40% duty cycle481100
FC 301T2329.1Horizontal braking - 10% duty cycle35400
FC 301T2329.1Vertical braking - 40% duty cycle351200
FC 301T23.722.5Horizontal braking - 10% duty cycle27600
FC 301T23.722.5Vertical braking - 40% duty cycle271400
FC 301T25.517.7Horizontal braking - 10% duty cycle18580
FC 301T25.517.7Vertical braking - 40% duty cycle182200
FC 301T27.512.6Horizontal braking - 10% duty cycle13940
FC 301T27.512.6Vertical braking - 40% duty cycle134700
FC 301T2118.7Horizontal braking - 10% duty cycle91150
FC 301T2118.7Vertical braking - 40% duty cycle95700
FC 301T2155.3Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 301T2155.3Vertical braking - 40% duty cycle5.76500
FC 301T218.55.1
Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 301T218.55.1Vertical braking - 40% duty cycle5.78300
FC 301T2223.2Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 301T2223.2Vertical braking - 40% duty cycle3.511500
FC 301T2303Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 301T2303Vertical braking - 40% duty cycle3.515600
FC 301T2372.4Horizontal braking - 10% duty cycle2.83200
FC 301T2372.4Vertical braking - 40% duty cycle2.817200
FC 301T40.371000Horizontal braking - 10% duty cycle1200100
FC 301T40.371000Vertical braking - 40% duty cycle1200200
FC 301T40.55620Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 301T40.55620Vertical braking - 40% duty cycle850200
FC 301T40.75485Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 301T40.75485Vertical braking - 40% duty cycle630300
FC 301T41.1329Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 301T41.1329Vertical braking - 40% duty cycle410450
FC 301T41.5240Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 301T41.5240Vertical braking - 40% duty cycle270570
FC 301T42.2161Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 301T42.2161Vertical braking - 40% duty cycle200960
FC 301T43117Horizontal braking - 10% duty cycle145300
FC 301T43117Vertical braking - 40% duty cycle1451130
FC 301T4486.9Horizontal braking - 10% duty cycle110590
FC 301T4486.9Vertical braking - 40% duty cycle1102500
FC 301T45.562.5Horizontal braking - 10% duty cycle80940
FC 301T45.562.5Vertical braking - 40% duty cycle802400
FC 301T47.545.3Horizontal braking - 10% duty cycle56700
FC 301T47.545.3Vertical braking - 40% duty cycle564000
FC 301T41134.9Horizontal braking - 10% duty cycle381200
FC 301T41134.9Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 301T41525.3Horizontal braking - 10% duty cycle281560
FC 301T41525.3Vertical braking - 40% duty cycle289600
FC 301T418.520.3Horizontal braking - 10% duty cycle221700
FC 301T418.520.3Vertical braking - 40% duty cycle228000
FC 301T42216.9Horizontal braking - 10% duty cycle192400
FC 301T42216.9Vertical braking - 40% duty cycle1910500
FC 301T43013.2Horizontal braking - 10% duty cycle143100
FC 301T43013.2Vertical braking - 40% duty cycle1415200
FC 301T43710.6Horizontal braking - 10% duty cycle124100
FC 301T43710.6Vertical braking - 40% duty cycle1217000
FC 301T4458.7Horizontal braking - 10% duty cycle9.55400
FC 301T4458.7Vertical braking - 40% duty cycle9.521600
FC 301T4556.6Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 301T4556.6Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 301T4754.2Horizontal braking - 10% duty cycle5.57700
FC 301T4754.2Vertical braking - 40% duty cycle5.538300
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 302T20.25380Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 302T20.25380Vertical braking - 40% duty cycle410100
FC 302T20.37275Horizontal braking - 10% duty cycle300100
FC 302T20.37275Vertical braking - 40% duty cycle300200
FC 302T20.55188Horizontal braking - 10% duty cycle200100
FC 302T20.55188Vertical braking - 40% duty cycle200200
FC 302T20.75130Horizontal braking - 10% duty cycle145100
FC 302T20.75130Vertical braking - 40% duty cycle145300
FC 302T21.181Horizontal braking - 10% duty cycle100225
FC 302T21.181Vertical braking - 40% duty cycle100530
FC 302T21.558.5Horizontal braking - 10% duty cycle70430
FC 302T21.558.5Vertical braking - 40% duty cycle70800
FC 302T22.245Horizontal braking - 10% duty cycle48270
FC 302T22.245Vertical braking - 40% duty cycle481100
FC 302T2331.5Horizontal braking - 10% duty cycle35400
FC 302T2331.5Vertical braking - 40% duty cycle351200
FC 302T23.722.5Horizontal braking - 10% duty cycle27600
FC 302T23.722.5Vertical braking - 40% duty cycle271400
FC 302T25.517.7Horizontal braking - 10% duty cycle18580
FC 302T25.517.7Vertical braking - 40% duty cycle182200
FC 302T27.512.6Horizontal braking - 10% duty cycle13940
FC 302T27.512.6Vertical braking - 40% duty cycle134700
FC 302T2118.7
Horizontal braking - 10% duty cycle91150
FC 302T2118.7Vertical braking - 40% duty cycle95700
FC 302T2155.3Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 302T2155.3Vertical braking - 40% duty cycle5.76500
FC 302T218.55.9
Horizontal braking - 10% duty cycle5.72000
FC 302T218.55.9Vertical braking - 40% duty cycle5.78300
FC 302T2223.2Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 302T2223.2Vertical braking - 40% duty cycle3.511500
FC 302T2303Horizontal braking - 10% duty cycle3.54100
FC 302T2303Vertical braking - 40% duty cycle3.515600
FC 302T2372.4Horizontal braking - 10% duty cycle2.83200
FC 302T2372.4Vertical braking - 40% duty cycle2.817200
FC 302T50.371000Horizontal braking - 10% duty cycle1200100
FC 302T50.371000Vertical braking - 40% duty cycle1200200
FC 302T50.55620Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 302T50.55620Vertical braking - 40% duty cycle850200
FC 302T50.75558Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 302T50.75558Vertical braking - 40% duty cycle630300
FC 302T51.1382Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 302T51.1382Vertical braking - 40% duty cycle410450
FC 302T51.5260Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 302T51.5260Vertical braking - 40% duty cycle270570
FC 302T52.2189Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 302T52.2189Vertical braking - 40% duty cycle200960
FC 302T53135Horizontal braking - 10% duty cycle145300
FC 302T53135Vertical braking - 40% duty cycle1451130
FC 302T5499Horizontal braking - 10% duty cycle110590
FC 302T5499Vertical braking - 40% duty cycle1102500
FC 302T55.572Horizontal braking - 10% duty cycle80940
FC 302T55.572Vertical braking - 40% duty cycle802400
FC 302T57.550Horizontal braking - 10% duty cycle56700
FC 302T57.550Vertical braking - 40% duty cycle564000
FC 302T51136Horizontal braking - 10% duty cycle381200
FC 302T51136Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 302T51527Horizontal braking - 10% duty cycle281560
FC 302T51527Vertical braking - 40% duty cycle289600
FC 302T518.520.3Horizontal braking - 10% duty cycle221700
FC 302T518.520.3Vertical braking - 40% duty cycle228000
FC 302T52218Horizontal braking - 10% duty cycle192400
FC 302T52218Vertical braking - 40% duty cycle1910500
FC 302T53013.4Horizontal braking - 10% duty cycle143100
FC 302T53013.4Vertical braking - 40% duty cycle1415200
FC 302T53710.8Horizontal braking - 10% duty cycle124100
FC 302T53710.8Vertical braking - 40% duty cycle1217000
FC 302T5458.8Horizontal braking - 10% duty cycle9.55400
FC 302T5458.8Vertical braking - 40% duty cycle9.521600
FC 302T5556.5Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 302T5556.5Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 302T5754.2Horizontal braking - 10% duty cycle5.57700
FC 302T5754.2Vertical braking - 40% duty cycle5.538300
FC 302T5903.6Horizontal braking - 10% duty cycle4.710800
FC 302T5903.6Vertical braking - 40% duty cycle4.746600
FC 302T51103Horizontal braking - 10% duty cycle3.711500
FC 302T51103Vertical braking - 40% duty cycle3.764700
FC 302T51322.5Horizontal braking - 10% duty cycle3.314900
FC 302T51322.5Vertical braking - 40% duty cycle3.360400
FC 302T51602Horizontal braking - 10% duty cycle2.716000
FC 302T51602Vertical braking - 40% duty cycle2.753700
FC 302T52001.6Horizontal braking - 10% duty cycle2.121300
FC 302T52001.6Vertical braking - 40% duty cycle2.153200
FC 302T52501.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.730200
FC 302T52501.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T53151.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.336100
FC 302T53151.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T53551.2Horizontal braking - 10% duty cycle1.247500
FC 302T53551.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T54001.1Horizontal braking - 10% duty cycle1.143200
FC 302T54001.1Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T54500.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T54500.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T55000.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T55000.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T55600.8Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T55600.8Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T56300.7Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T56300.7Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T57100.6Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T57100.6Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T58000.5Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T58000.5Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T60.75620Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 302T60.75620Vertical braking - 40% duty cycle850280
FC 302T61.1550Horizontal braking - 10% duty cycle570100
FC 302T61.1550Vertical braking - 40% duty cycle570450
FC 302T61.5380Horizontal braking - 10% duty cycle415200
FC 302T61.5380Vertical braking - 40% duty cycle415570
FC 302T62.2260Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 302T62.2260Vertical braking - 40% duty cycle270960
FC 302T63189Horizontal braking - 10% duty cycle200300
FC 302T63189Vertical braking - 40% duty cycle2001130
FC 302T64135Horizontal braking - 10% duty cycle145450
FC 302T64135Vertical braking - 40% duty cycle1451700
FC 302T65.599Horizontal braking - 10% duty cycle100590
FC 302T65.599Vertical braking - 40% duty cycle1002200
FC 302T67.569Horizontal braking - 10% duty cycle72840
FC 302T67.569Vertical braking - 40% duty cycle723800
FC 302T61148.6Horizontal braking - 10% duty cycle521600
FC 302T61148.6Vertical braking - 40% duty cycle526300
FC 302T61535.1Horizontal braking - 10% duty cycle381600
FC 302T61535.1Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 302T618.527Horizontal braking - 10% duty cycle311700
FC 302T618.527Vertical braking - 40% duty cycle3110700
FC 302T62222.5Horizontal braking - 10% duty cycle272500
FC 302T62222.5Vertical braking - 40% duty cycle2710200
FC 302T63017.1Horizontal braking - 10% duty cycle193200
FC 302T63017.1Vertical braking - 40% duty cycle1921000
FC 302T63713.5Horizontal braking - 10% duty cycle145000
FC 302T63713.5Vertical braking - 40% duty cycle1419200
FC 302T64510.8Horizontal braking - 10% duty cycle13.54700
FC 302T64510.8Vertical braking - 40% duty cycle13.530100
FC 302T6558.8Horizontal braking - 10% duty cycle116300
FC 302T6558.8Vertical braking - 40% duty cycle1126100
FC 302T6756.6Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 302T6756.6Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 302T71.1620Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 302T71.1620Vertical braking - 40% duty cycle630360
FC 302T71.5513Horizontal braking - 10% duty cycle570100
FC 302T71.5513Vertical braking - 40% duty cycle570570
FC 302T72.2340Horizontal braking - 10% duty cycle415200
FC 302T72.2340Vertical braking - 40% duty cycle415790
FC 302T73243Horizontal braking - 10% duty cycle270300
FC 302T73243Vertical braking - 40% duty cycle2701130
FC 302T74180Horizontal braking - 10% duty cycle200360
FC 302T74180Vertical braking - 40% duty cycle2001700
FC 302T75.5130Horizontal braking - 10% duty cycle145450
FC 302T75.5130Vertical braking - 40% duty cycle1452200
FC 302T77.594Horizontal braking - 10% duty cycle1051200
FC 302T77.594Vertical braking - 40% duty cycle1053300
FC 302T71169.7Horizontal braking - 10% duty cycle721700
FC 302T71169.7Vertical braking - 40% duty cycle725000
FC 302T71546.8Horizontal braking - 10% duty cycle521600
FC 302T71546.8Vertical braking - 40% duty cycle526300
FC 302T718.536Horizontal braking - 10% duty cycle421700
FC 302T718.536Vertical braking - 40% duty cycle428800
FC 302T72229Horizontal braking - 10% duty cycle312200
FC 302T72229Vertical braking - 40% duty cycle3110700
FC 302T73022.5Horizontal braking - 10% duty cycle273300
FC 302T73022.5Vertical braking - 40% duty cycle2715100
FC 302T73718Horizontal braking - 10% duty cycle223600
FC 302T73718Vertical braking - 40% duty cycle2224000
FC 302T74513.5Horizontal braking - 10% duty cycle15.55500
FC 302T74513.5Vertical braking - 40% duty cycle15.521400
FC 302T75513.5Horizontal braking - 10% duty cycle13.57700
FC 302T75513.5Vertical braking - 40% duty cycle13.530100
FC 302T7758.8Horizontal braking - 10% duty cycle117100
FC 302T7758.8Vertical braking - 40% duty cycle1136200
FC 302T7908.8Horizontal braking - 10% duty cycle9.110200
FC 302T7908.8Vertical braking - 40% duty cycle9.151400
FC 302T71106.6Horizontal braking - 10% duty cycle7.411000
FC 302T71106.6Vertical braking - 40% duty cycle7.452300
FC 302T71324.2Horizontal braking - 10% duty cycle6.113600
FC 302T71324.2Vertical braking - 40% duty cycle6.160800
FC 302T71604.2Horizontal braking - 10% duty cycle516500
FC 302T71604.2Vertical braking - 40% duty cycle543900
FC 302T72003.4Horizontal braking - 10% duty cycle423100
FC 302T72003.4Vertical braking - 40% duty cycle445500
FC 302T72502.3
Horizontal braking - 10% duty cycle3.231400
FC 302T72502.3Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T73152.3Horizontal braking - 10% duty cycle2.532800
FC 302T73152.3Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T73552Horizontal braking - 10% duty cycle2.340300
FC 302T73552Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T74001.9Horizontal braking - 10% duty cycle245000
FC 302T74001.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T75001.5Horizontal braking - 10% duty cycle1.662600
FC 302T75001.5Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T75601.4Horizontal braking - 10% duty cycle1.470700
FC 302T75601.4Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T76301.2Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T76301.2Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T77101.1Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T77101.1Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T78001Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T78001Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T79000.9Horizontal braking - 10% duty cycle--
FC 302T79000.9Vertical braking - 40% duty cycle--
FC 302T710000.8Horizontal braking - 10% duty cycle--
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 360T40.37890Horizontal braking - 10% duty cycle1200100
FC 360T40.37890Vertical braking - 40% duty cycle1200200
FC 360T40.55593Horizontal braking - 10% duty cycle850100
FC 360T40.55593Vertical braking - 40% duty cycle850200
FC 360T40.75434Horizontal braking - 10% duty cycle630100
FC 360T40.75434Vertical braking - 40% duty cycle630300
FC 360T41.1288Horizontal braking - 10% duty cycle410100
FC 360T41.1288Vertical braking - 40% duty cycle410450
FC 360T41.5208Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 360T41.5208Vertical braking - 40% duty cycle270570
FC 360T42.2139Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 360T42.2139Vertical braking - 40% duty cycle200960
FC 360T43100Horizontal braking - 10% duty cycle145300
FC 360T43100Vertical braking - 40% duty cycle1451130
FC 360T4474Horizontal braking - 10% duty cycle110590
FC 360T4474Vertical braking - 40% duty cycle1102500
FC 360T45.554Horizontal braking - 10% duty cycle80940
FC 360T45.554Vertical braking - 40% duty cycle802400
FC 360T47.538Horizontal braking - 10% duty cycle56700
FC 360T47.538Vertical braking - 40% duty cycle564000
FC 360T41127Horizontal braking - 10% duty cycle381200
FC 360T41127Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 360T41519Horizontal braking - 10% duty cycle281560
FC 360T41519Vertical braking - 40% duty cycle289600
FC 360T418.516Horizontal braking - 10% duty cycle221700
FC 360T418.516Vertical braking - 40% duty cycle228000
FC 360T42216Horizontal braking - 10% duty cycle192400
FC 360T42216Vertical braking - 40% duty cycle1910500
FC 360T43011Horizontal braking - 10% duty cycle143100
FC 360T43011Vertical braking - 40% duty cycle1415200
FC 360T4379Horizontal braking - 10% duty cycle124100
FC 360T4379Vertical braking - 40% duty cycle1217000
FC 360T4458Horizontal braking - 10% duty cycle9.55400
FC 360T4458Vertical braking - 40% duty cycle9.521600
FC 360T4556Horizontal braking - 10% duty cycle77800
FC 360T4556Vertical braking - 40% duty cycle731100
FC 360T4754Horizontal braking - 10% duty cycle5.57700
FC 360T4754Vertical braking - 40% duty cycle5.538300
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
VLT 28002803 (200V)0.37275Vertical braking - 40% duty cycle300200
VLT 28002803 (200V)0.37275Horizontal braking - 10% duty cycle300100
VLT 28002805 (200V)0.55185Vertical braking - 40% duty cycle200200
VLT 28002805 (200V)0.55185Horizontal braking - 10% duty cycle200100
VLT 28002805 (400V)0.55747Vertical braking - 40% duty cycle850200
VLT 28002805 (400V)0.55747Horizontal braking - 10% duty cycle850100
VLT 28002807 (200V)0.75135Vertical braking - 40% duty cycle145300
VLT 28002807 (200V)0.75135Horizontal braking - 10% duty cycle145100
VLT 28002807 (400V)0.75558Vertical braking - 40% duty cycle630300
VLT 28002807 (400V)0.75558Horizontal braking - 10% duty cycle630100
VLT 28002811 (200V)1.191Vertical braking - 40% duty cycle100530
VLT 28002811 (200V)1.191Horizontal braking - 10% duty cycle100225
VLT 28002811 (400V)1.1370Vertical braking - 40% duty cycle410450
VLT 28002811 (400V)1.1370Horizontal braking - 10% duty cycle410100
VLT 28002815 (200V)1.566Vertical braking - 40% duty cycle70800
VLT 28002815 (200V)1.566Horizontal braking - 10% duty cycle70430
VLT 28002815 (400V)1.5260Vertical braking - 40% duty cycle270570
VLT 28002815 (400V)1.5260Horizontal braking - 10% duty cycle270200
VLT 28002822 (200V)2.244Vertical braking - 40% duty cycle481100
VLT 28002822 (200V)2.244Horizontal braking - 10% duty cycle48270
VLT 28002822 (400V)2.2185Vertical braking - 40% duty cycle200960
VLT 28002822 (400V)2.2185Horizontal braking - 10% duty cycle200200
VLT 28002830 (400V)3135Vertical braking - 40% duty cycle1451130
VLT 28002830 (400V)3135Horizontal braking - 10% duty cycle145300
VLT 28002840 (200V)3.722Vertical braking - 40% duty cycle271400
VLT 28002840 (200V)3.722Horizontal braking - 10% duty cycle27600
VLT 28002840 (400V)499Vertical braking - 40% duty cycle1102500
VLT 28002840 (400V)499Horizontal braking - 10% duty cycle110590
VLT 28002855 (400V)5.574Vertical braking - 40% duty cycle802400
VLT 28002855 (400V)5.574Horizontal braking - 10% duty cycle80940
VLT 28002875 (400V)7.552Vertical braking - 40% duty cycle564000
VLT 28002875 (400V)7.552Horizontal braking - 10% duty cycle56700
VLT 28002880 (400V)1135Vertical braking - 40% duty cycle386100
VLT 28002880 (400V)1135Horizontal braking - 10% duty cycle381200
VLT 28002881 (400V)1526Vertical braking - 40% duty cycle289600
VLT 28002881 (400V)1526Horizontal braking - 10% duty cycle281560
VLT 28002882 (400V)18.521Vertical braking - 40% duty cycle228000
VLT 28002882 (400V)18.521Horizontal braking - 10% duty cycle221700
سری درایو دانفوسکلاس ولتاژیکیلوات موتور کمترین مقاومت (اهم)سیکل زمانیمقاومت (اهم)توان (وات)
FC 51S21.560Horizontal braking - 10% duty cycle70430
FC 51S21.560Vertical braking - 40% duty cycle70800
FC 51S22.240Horizontal braking - 10% duty cycle48270
FC 51S22.240Vertical braking - 40% duty cycle481100
FC 51T21.560Horizontal braking - 10% duty cycle70430
FC 51T21.560Vertical braking - 40% duty cycle70800
FC 51T22.240Horizontal braking - 10% duty cycle48270
FC 51T22.240Vertical braking - 40% duty cycle481100
FC 51T23.723Horizontal braking - 10% duty cycle27600
FC 51T23.723Vertical braking - 40% duty cycle271400
FC 51T41.5234Horizontal braking - 10% duty cycle270200
FC 51T41.5234Vertical braking - 40% duty cycle270570
FC 51T42.2157Horizontal braking - 10% duty cycle200200
FC 51T42.2157Vertical braking - 40% duty cycle200960
FC 51T43113Horizontal braking - 10% duty cycle145300
FC 51T43113Vertical braking - 40% duty cycle1451130
FC 51T4483Horizontal braking - 10% duty cycle110590
FC 51T4483Vertical braking - 40% duty cycle1102500
FC 51T45.560Horizontal braking - 10% duty cycle80940
FC 51T45.560Vertical braking - 40% duty cycle802400
FC 51T47.544Horizontal braking - 10% duty cycle56700
FC 51T47.544Vertical braking - 40% duty cycle564000
FC 51T41129Horizontal braking - 10% duty cycle381200
FC 51T41129Vertical braking - 40% duty cycle386100
FC 51T41521Horizontal braking - 10% duty cycle281560
FC 51T41521Vertical braking - 40% duty cycle289600
FC 51T418.517Horizontal braking - 10% duty cycle221700
FC 51T418.517Vertical braking - 40% duty cycle228000
FC 51T42214Horizontal braking - 10% duty cycle192400
FC 51T42214Vertical braking - 40% duty cycle1910500

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *