ساخت مقاومت

مقاومت اشنایدر | ساخت مقاومت راه انداز اشنایدر | قیمت و خرید مقاومت اشنایدر

توان (كيلووات)مقاومت (اهم)كاربردتايپ درايو
300100سنگينATV930U07M3
70060سنگينATV930U15M3
110028سنگينATV930U30M3
21004.6سنگينATV930U22Y6
21004.6سنگينATV930U30Y6
21004.6سنگينATV930U40Y6
21004.6سنگينATV930U07N4...U40N4
21004.6سنگينATV950U07N4...U40N4
21004.6سنگينATV950U07N4E...U40N4E
220018سنگينATV930U55M3
340066سنگينATV930U55Y6
340066سنگينATV930U75Y6
340066سنگينATV930U22M3
340066سنگينATV930U55N4...U75N4
340066سنگينATV950U55N4...U75N4
340066سنگينATV950U55N4E...U75N4E
360010.4سنگينATV930D11M3
610029.2سنگينATV930D11N4...D15N4
610029.2سنگينATV930D11Y6
610029.2سنگينATV930D15Y6
610029.2سنگينATV930U40M3
610029.2سنگينATV950D11N4...D15N4
610029.2سنگينATV950D11N4E...D15N4E
72005.5سنگينATV930D18M3
1760016.1سنگينATV930D18N4...D30N4
1760016.1سنگينATV930D18Y6
1760016.1سنگينATV930D22Y6
1760016.1سنگينATV930D30Y6
1760016.1سنگينATV930U75M3
1760016.1سنگينATV950D18N4...D30N4
1760016.1سنگينATV950D18N4E...D30N4E
2210010سنگينATV930D90N4
2210010سنگينATV930D90Y6
2210010سنگينATV950D90N4
2210010سنگينATV950D90N4E
2210010سنگينATV930D37N4...D45N4
2210010سنگينATV930D37Y6
2210010سنگينATV930D45Y6
2210010سنگينATV950D37N4...D45N4
2210010سنگينATV950D37N4E...D45N4E
255008.27سنگينATV930D15M3
255008.27سنگينATV930D55N4
255008.27سنگينATV930D55Y6
255008.27سنگينATV950D55N4
255008.27سنگينATV950D55N4E
295001.69سنگينATV930D55M3C...D75M3C
325005.78سنگينATV930C11N4C...C16N4C
325005.78سنگينATV930D30M3...D45M3
325005.78سنگينATV930C22N4
325005.78سنگينATV930C25N4C
325005.78سنگينATV930C31N4C
325005.78سنگينATV930D22M3
325005.78سنگينATV930D75N4
325005.78سنگينATV930D75Y6
325005.78سنگينATV950D75N4
325005.78سنگينATV950D75N4E
100100سبكATV930U07M3
100100سبكATV930U07N4...U40N4
100100سبكATV930U22Y6
100100سبكATV930U30Y6
100100سبكATV930U40Y6
100100سبكATV930U55Y6
100100سبكATV950U07N4...U40N4
100100سبكATV950U07N4E...U40N4E
20060سبكATV930U15M3...U22M3
20060سبكATV930U55N4...U75N4
20060سبكATV930U75Y6
20060سبكATV950U55N4...U75N4
20060سبكATV950U55N4E...U75N4E
35030سبكATV930D11N4...D15N4
35030سبكATV930D11Y6
35030سبكATV930D15Y6
35030سبكATV930D18Y6
35030سبكATV930U30M3...U40M3
35030سبكATV950D11N4...D15N4
35030سبكATV950D11N4E...D15N4E
110016سبكATV930D22Y6
110016سبكATV930D30Y6
120010سبكATV930D37Y6
120010سبكATV930D45Y6
120010سبكATV930D55Y6
110016سبكATV930D18N4...D30N4
110016سبكATV930U55M3...U75M3
110016سبكATV950D18N4...D30N4
110016سبكATV950D18N4E...D30N4E
120010سبكATV930D11M3
120010سبكATV930D37N4...D45N4
120010سبكATV950D37N4...D45N4
120010سبكATV950D37N4E...D45N4E
12808سبكATV930D15M3
12808سبكATV930D55N4
12808سبكATV950D55N4
12808سبكATV950D55N4E
16001.48سبكATV930D55M3C...D75M3C
28005سبكATV930D18M3...D22M3
28005سبكATV930D75N4...D90N4
28005سبكATV930D75Y6
28005سبكATV930D90Y6
28005سبكATV950D75N4...D90N4
28005سبكATV950D75N4E...D90N4E
39002.8سبكATV930C31N4C
39002.8سبكATV930C11N4C...C16N4C
39002.8سبكATV930D30M3...D45M3
61001.4سبكATV930C22N4
61001.4سبكATV930C25N4C
100100معموليATV930U07M3
20060معموليATV930U07N4...U15N4
35030معموليATV950U07N4...U15N4
110016معموليATV950U07N4E...U15N4E
20060معموليATV930U15M3...U22M3
300100معموليATV930U22N4...U40N4
300100معموليATV930U22Y6
300100معموليATV930U30Y6
300100معموليATV930U40Y6
300100معموليATV950U22N4...U40N4
300100معموليATV950U22N4E...U40N4E
35030معموليATV930U30M3...U40M3
70060معموليATV930U55N4...U75N4
70060معموليATV930U55Y6
70060معموليATV930U75Y6
70060معموليATV950U55N4...U75N4
70060معموليATV950U55N4E...U75N4E
110028معموليATV930D11Y6
110028معموليATV930D15Y6
110028معموليATV930D11N4...D15N4
110028معموليATV950D11N4...D15N4
110028معموليATV950D11N4E...D15N4E
110016معموليATV930U55M3...U75M3
120010معموليATV930D11M3
12808معموليATV930D15M3
220018معموليATV930D18Y6
220018معموليATV930D22Y6
220018معموليATV930D30Y6
28005معموليATV930D18M3...D22M3
220018معموليATV930D18N4...D30N4
220018معموليATV950D18N4...D30N4
220018معموليATV950D18N4E...D30N4E
360010.4معموليATV930D37Y6
360010.4معموليATV930D45Y6
39002.8معموليATV930D30M3...D45M3
360010.4معموليATV930D37N4...D45N4
360010.4معموليATV950D37N4...D45N4
360010.4معموليATV950D37N4E...D45N4E
46008.2معموليATV930D55N4
46008.2معموليATV930D55Y6
46008.2معموليATV950D55N4
46008.2معموليATV950D55N4E
61001.4معموليATV930D55M3C...D75M3C
72005.5معموليATV930D75N4...D90N4
72005.5معموليATV930D75Y6
72005.5معموليATV930D90Y6
115002.64معموليATV930C11N4C...C16N4C
115002.64معموليATV950D75N4...D90N4
115002.64معموليATV950D75N4E...D90N4E
295001.69معموليATV930C22N4
295001.69معموليATV930C25N4C...C31N4C
توان (وات)مقاومت موتور (اهم)قدرت موتور(اسب)قدرت موتور(اسب)تایپ درایو
1001000.250.25ATV320U02M2W
1001000.50.5ATV320U04M2W
200600.750.75ATV320U06M2W
2006011ATV320U07M2W
200601.51.5ATV320U11M2W
2006022ATV320U15M2W
3503033ATV320U22M2W
1001000.250.25ATV320U02M2WS
1001000.50.5ATV320U04M2WS
200600.750.75ATV320U06M2WS
2006011ATV320U07M2WS
200601.51.5ATV320U11M2WS
2006022ATV320U15M2WS
3503033ATV320U22M2WS
1001000.50.5ATV320U04N4W
1001000.750.75ATV320U06N4W
10010011ATV320U07N4W
1001001.51.5ATV320U11N4W
10010022ATV320U15N4W
10010033ATV320U22N4W
10010044ATV320U30N4W
2006055ATV320U40N4W
200607.57.5ATV320U55N4W
350301010ATV320U75N4W
1001000.50.5ATV320U04N4WS
1001000.750.75ATV320U06N4WS
10010011ATV320U07N4WS
1001001.51.5ATV320U11N4WS
10010022ATV320U15N4WS
10010033ATV320U22N4WS
10010044ATV320U30N4WS
2006055ATV320U40N4WS
200607.57.5ATV320U55N4WS
350301010ATV320U75N4WS
1001000.250.25ATV320U02M2B
1001000.50.5ATV320U04M2B
200600.750.75ATV320U06M2B
2006011ATV320U07M2B
200601.51.5ATV320U11M2B
2006022ATV320U15M2B
3503033ATV320U22M2B
1001000.50.5ATV320U04N4B
1001000.750.75ATV320U06N4B
10010011ATV320U07N4B
1001001.51.5ATV320U11N4B
10010022ATV320U15N4B
10010033ATV320U22N4B
10010044ATV320U30N4B
2006055ATV320U40N4B
200607.57.5ATV320U55N4B
350301010ATV320U75N4B
350301515ATV320D11N4B
1100162020ATV320D15N4B
توان(وات)مقاومت(اهم)موتور(اسب بخار)موتور(کیلووات)تایپ درایو
601000.50.37ATV61H075M3
1006010.75ATV61HU15M3
1006021.5ATV61HU22M3
2003032.2000000000000002ATV61HU30M3
20030–3ATV61HU40M3
10401554ATV61HU55M3
1040157.55.5ATV61HU75M3
6010010.75ATV61H075M3
1006021.5ATV61HU15M3
1006032.2000000000000002ATV61HU22M3
20030–3ATV61HU30M3
2003054ATV61HU40M3
1040157.55.5ATV61HU55M3
104015107.5ATV61HU75M3
1200101511ATV61HD11M3X
108092015ATV61HD15M3X
11505.52518.5ATV61HD18M3X
11505.53022ATV61HD22M3X
14004.054030ATV61HD30M3X
14002.55037ATV61HD37M3X
14002.56045ATV61HD45M3X
183001.867555ATV61HD55M3X
183001.8610075ATV61HD75M3X
213001.6812590ATV61HD90M3X
6010010.75ATV61H075N4
6010021.5ATV61HU15N4
6010032.2000000000000002ATV61HU22N4
60100–3ATV61HU30N4
6010054ATV61HU40N4
100607.55.5ATV61HU55N4
10060107.5ATV61HU75N4
200301511ATV61HD11N4
200302015ATV61HD15N4
1040152518.5ATV61HD18N4
1040153022ATV61HD22N4
1040154030ATV61HD30N4
1200105037ATV61HD37N4
11505.56045ATV61HD45N4
11505.57555ATV61HD55N4
11505.510075ATV61HD75N4
274002.7912590ATV61HD90N4
274002.79150110ATV61HC11N4
374002.15200132ATV61HC13N4
374002.15250160ATV61HC16N4
446002.56300200ATV61HC22N4
446002.56350220ATV61HC22N4
570001.1299999999999999400250ATV61HC25N4
766001.23450280ATV61HC31N4
766001.23500315ATV61HC31N4
1122000.72–355ATV61HC40N4
1122000.72600400ATV61HC40N4
1122000.72700500ATV61HC50N4
1520000.75800560ATV61HC63N4
1520000.75900630ATV61HC63N4
274002.79150110ATV61QC11N4
374002.15200132ATV61QC13N4
374002.15250160ATV61QC16N4
446002.56300200ATV61QC20N4
446002.56350220ATV61QC25N4
570001.1299999999999999400250ATV61QC25N4
766001.23450280ATV61QC31N4
766001.23500315ATV61QC31N4
1122000.72–355ATV61QC40N4
1122000.72600400ATV61QC40N4
1122000.72700500ATV61QC50N4
1520000.75800560ATV61QC63N4
1520000.75900630ATV61QC63N4
6010010.75ATV61W075N4
6010010.75ATV61W075N4C
6010021.5ATV61WU15N4
6010021.5ATV61WU15N4C
6010032.2000000000000002ATV61WU22N4
6010032.2000000000000002ATV61WU22N4C
60100–3ATV61WU30N4
60100–3ATV61WU30N4C
6010054ATV61WU40N4
6010054ATV61WU40N4C
601007.55.5ATV61WU55N4
601007.55.5ATV61WU55N4C
10060107.5ATV61WU75N4
10060107.5ATV61WU75N4C
100601511ATV61WD11N4
100601511ATV61WD11N4C
200302015ATV61WD15N4
200302015ATV61WD15N4C
200302518.5ATV61WD18N4
200302518.5ATV61WD18N4C
1040153022ATV61WD22N4
1040153022ATV61WD22N4C
1040154030ATV61WD30N4
1040154030ATV61WD30N4C
1040155037ATV61WD37N4
1040155037ATV61WD37N4C
1200106045ATV61WD45N4
1200106045ATV61WD45N4C
108097555ATV61WD55N4
108097555ATV61WD55N4C
1080910075ATV61WD75N4
1080910075ATV61WD75N4C
1080912590ATV61WD90N4
1080912590ATV61WD90N4C
1006032.2000000000000002ATV61HU22S6X
10060–3ATV61HU30S6X
1006054ATV61HU40S6X
100607.55.5ATV61HU55S6X
10060107.5ATV61HU75S6X
6010032.2000000000000002ATV61HU30Y
60100–3ATV61HU40Y
6010054ATV61HU55Y
601007.55.5ATV61HU75Y
10060107.5ATV61HD11Y
100601511ATV61HD15Y
200302015ATV61HD18Y
200302518.5ATV61HD22Y
1040153022ATV61HD30Y
1040154030ATV61HD37Y
1040155037ATV61HD45Y
1200106045ATV61HD55Y
1200107555ATV61HD75Y
11505.510075ATV61HD90Y
621004.900000000000000412590ATV61HC11Y
621004.9000000000000004150110ATV61HC13Y
461008.19–132ATV61HC16Y
461008.19200160ATV61HC20Y
621004.9000000000000004250200ATV61HC25Y
766001.23350250ATV61HC31Y
1170001.06450315ATV61HC40Y
1122000.72550400ATV61HC50Y
1520000.75700500ATV61HC63Y
1941000.96800630ATV61HC80Y
621004.9000000000000004150110ATV61QC13Y
461008.19–132ATV61QC16Y
461008.19200160ATV61QC20Y
621004.9000000000000004250200ATV61QC25Y
766001.23350250ATV61QC31Y
1170001.06450315ATV61QC40Y
1122000.72550400ATV61QC50Y
1520000.75700500ATV61QC63Y
1941000.96800630ATV61QC80Y
تایپ درایو کمترین مقاومت (اهم)مقاومت (اهم)توان (وات)
ATV31C018M2...C075M240100300
ATV31CU11M2, CU15M227100300
ATV31CU37N4...C075N480100300
ATVCU11N4...CU22N454100300
ATV31CU30N455100400
ATV31CU40N436100400
ATV31CU22M22570300
ATV31C018M2...C075M24010060
ATV31CU11M2, CU15M22710060
ATV31C037N4...C075N48010060
ATV31CU11N...CU22N45410060
ATV31CU22M22560100
ATV31CU30N45510060
ATV31CU40N43610060
ATV31CU55N42960100
ATV31CU75N41960100
ATV31CD11N4, CD15N42030200
تایپ درایوقدرت موتور(کیلو وات)قدرت موتور(اسب)مقاومت (اهم)توان (وات)کاربرد
ATV71H075M30.370 .510060کاهش سرعت
ATV71HU15M30.75160100کاهش سرعت
ATV71HU22M31.5260100کاهش سرعت
ATV71HU30M32.2330200کاهش سرعت
ATV71HU40M33–30200کاهش سرعت
ATV71HU55M345151040کاهش سرعت
ATV71HU75M35.57 .5151040کاهش سرعت
ATV71H037M30.370 .510060کاهش سرعت
ATV71H075M30.75110060کاهش سرعت
ATV71HU15M31.5260100کاهش سرعت
ATV71HU22M32.2360100کاهش سرعت
ATV71HU30M33–30200کاهش سرعت
ATV71HU40M34530200کاهش سرعت
ATV71HU55M35.57 .5151040کاهش سرعت
ATV71HU75M37.510151040کاهش سرعت
ATV71HD11M3X1115101200کاهش سرعت
ATV71HD15M3X152091080کاهش سرعت
ATV71HD18M3X18.5255.51150کاهش سرعت
ATV71HD22M3X22305.51150کاهش سرعت
ATV71HD30M3X30404.051400کاهش سرعت
ATV71HD37M3X37502.51400کاهش سرعت
ATV71HD45M3X45602.51400کاهش سرعت
ATV71HD55M3X55751.8618300کاهش سرعت
ATV71HD75M3X751001.6821300کاهش سرعت
ATV71H075N40.75110060کاهش سرعت
ATV71HU15N41.5210060کاهش سرعت
ATV71HU22N42.2310060کاهش سرعت
ATV71HU30N43–10060کاهش سرعت
ATV71HU40N44510060کاهش سرعت
ATV71HU55N45.57.560100کاهش سرعت
ATV71HU75N47.51060100کاهش سرعت
ATV71HD11N4111530200کاهش سرعت
ATV71HD15N4152030200کاهش سرعت
ATV71HD18N418.525151040کاهش سرعت
ATV71HD22N42230151040کاهش سرعت
ATV71HD30N43040151040کاهش سرعت
ATV71HD37N43750101200کاهش سرعت
ATV71HD45N445605.51150کاهش سرعت
ATV71HD55N455755.51150کاهش سرعت
ATV71HD75N4751005.51150کاهش سرعت
ATV71HD90N4901252.7927400کاهش سرعت
ATV71HC11N41101502.1537400کاهش سرعت
ATV71HC13N41322002.1537400کاهش سرعت
ATV71HC16N41602502.5644600کاهش سرعت
ATV71HC20N42003001.1357000کاهش سرعت
ATV71HC25N42203501.2376600کاهش سرعت
ATV71HC25N42504001.2376600کاهش سرعت
ATV71HC28N42804501.2376600کاهش سرعت
ATV71HC31N43155000.72112200کاهش سرعت
ATV71HC40N4355–0.72112200کاهش سرعت
ATV71HC40N44006000.72112200کاهش سرعت
ATV71HC50N45007000.75152000کاهش سرعت
ATV71QD90N4901252.7927400کاهش سرعت
ATV71QC11N41101502.1537400کاهش سرعت
ATV71QC13N41322002.1537400کاهش سرعت
ATV71QC16N41602502.5644600کاهش سرعت
ATV71QC20N42003001.1357000کاهش سرعت
ATV71QC25N42203501.2376600کاهش سرعت
ATV71QC25N42504001.2376600کاهش سرعت
ATV71QC31N43155000.72112200کاهش سرعت
ATV71QC40N4355–0.72112200کاهش سرعت
ATV71QC40N44006000.72112200کاهش سرعت
ATV71QC50N45007000.75152000کاهش سرعت
ATV71W075N40.75110060کاهش سرعت
ATV71WU15N41.5210060کاهش سرعت
ATV71WU22N42.2310060کاهش سرعت
ATV71WU30N43–10060کاهش سرعت
ATV71WU40N44510060کاهش سرعت
ATV71WU55N45.57.560100کاهش سرعت
ATV71WU75N47.51060100کاهش سرعت
ATV71WD11N4111530200کاهش سرعت
ATV71WD15N4152030200کاهش سرعت
ATV71WD18N418.525151040کاهش سرعت
ATV71WD22N42230151040کاهش سرعت
ATV71WD30N43040151040کاهش سرعت
ATV71WD37N43750101200کاهش سرعت
ATV71WD45N445605.51150کاهش سرعت
ATV71WD55N455755.51150کاهش سرعت
ATV71WD75N4751005.51150کاهش سرعت
ATV71P075N4Z0.75110060کاهش سرعت
ATV71PU15N4Z1.5210060کاهش سرعت
ATV71PU22N4Z2.2310060کاهش سرعت
ATV71PU30N4Z3–10060کاهش سرعت
ATV71PU40N4Z4510060کاهش سرعت
ATV71PU55N4Z5.57.560100کاهش سرعت
ATV71PU75N4Z7.51060100کاهش سرعت
ATV71PD11N4Z111530200کاهش سرعت
ATV71HU15S6X1.5260100کاهش سرعت
ATV71HU22S6X2.2360100کاهش سرعت
ATV71HU30S6X3–60100کاهش سرعت
ATV71HU40S6X4560100کاهش سرعت
ATV71HU55S6X5.5760100کاهش سرعت
ATV71HU75S6X7.51060100کاهش سرعت
ATV71HU22Y210060کاهش سرعت
ATV71HU30Y310060کاهش سرعت
ATV71HU40Y–10060کاهش سرعت
ATV71HU55Y510060کاهش سرعت
ATV71HU75Y7.560100کاهش سرعت
ATV71HD11Y1060100کاهش سرعت
ATV71HD15Y1530200کاهش سرعت
ATV71HD18Y2030200کاهش سرعت
ATV71HD22Y25151040کاهش سرعت
ATV71HD30Y30151040کاهش سرعت
ATV71HD37Y40151040کاهش سرعت
ATV71HD45Y50101200کاهش سرعت
ATV71HD55Y60101200کاهش سرعت
ATV71HD75Y755.51150کاهش سرعت
ATV71HD90Y1005.51150کاهش سرعت
ATV71HC11Y1254.962100کاهش سرعت
ATV71HC13Y1504.962100کاهش سرعت
ATV71HC16Y–8.1946100کاهش سرعت
ATV71HC20Y2008.1946100کاهش سرعت
ATV71HC25Y2504.962100کاهش سرعت
ATV71HC31Y3501.2376600کاهش سرعت
ATV71HC40Y4501.06117000کاهش سرعت
ATV71HC50Y5500.72112200کاهش سرعت
ATV71HC63Y7000.75152000کاهش سرعت
ATV71QC11Y1254.962100کاهش سرعت
ATV71QC13Y1504.962100کاهش سرعت
ATV71QC16Y–8.1946100کاهش سرعت
ATV71QC20Y2008.1946100کاهش سرعت
ATV71QC25Y2504.962100کاهش سرعت
ATV71QC31Y3501.2376600کاهش سرعت
ATV71QC40Y4501.06117000کاهش سرعت
ATV71QC50Y5500.72112200کاهش سرعت
ATV71QC63Y7000.75152000کاهش سرعت
ATV71H075M30.370 .51002100افزایش سرعت
ATV71HU15M30.751607300افزایش سرعت
ATV71HU22M31.5228.89900افزایش سرعت
ATV71HU30M32.2328.89900افزایش سرعت
ATV71HU40M33–28.89900افزایش سرعت
ATV71HU55M34516.422500افزایش سرعت
ATV71HU75M35.57 .516.422500افزایش سرعت
ATV71H037M30.370 .51002100افزایش سرعت
ATV71H075M30.7511002100افزایش سرعت
ATV71HU15M31.52607300افزایش سرعت
ATV71HU22M32.2328.89900افزایش سرعت
ATV71HU30M33–28.89900افزایش سرعت
ATV71HU40M34528.89900افزایش سرعت
ATV71HU55M35.57 .516.422500افزایش سرعت
ATV71HU75M37.51016.422500افزایش سرعت
ATV71HD11M3X11158.1946100افزایش سرعت
ATV71HD15M3X15208.1946100افزایش سرعت
ATV71HD18M3X18.5254.962100افزایش سرعت
ATV71HD22M3X22303.5720100افزایش سرعت
ATV71HD30M3X30403.5720100افزایش سرعت
ATV71HD37M3X37502.1727500افزایش سرعت
ATV71HD45M3X45602.1727500افزایش سرعت
ATV71HD55M3X55751.8231700افزایش سرعت
ATV71HD75M3X751001.644200افزایش سرعت
ATV71H075N40.7511002100افزایش سرعت
ATV71HU15N41.521002100افزایش سرعت
ATV71HU22N42.231002100افزایش سرعت
ATV71HU30N43–607300افزایش سرعت
ATV71HU40N445607300افزایش سرعت
ATV71HU55N45.57.5607300افزایش سرعت
ATV71HU75N47.51028.89900افزایش سرعت
ATV71HD11N4111528.89900افزایش سرعت
ATV71HD15N4152016.422500افزایش سرعت
ATV71HD18N418.52516.422500افزایش سرعت
ATV71HD22N4223016.422500افزایش سرعت
ATV71HD30N4304016.422500افزایش سرعت
ATV71HD37N437508.1946100افزایش سرعت
ATV71HD45N445608.1946100افزایش سرعت
ATV71HD55N455758.1946100افزایش سرعت
ATV71HD75N4751004.962100افزایش سرعت
ATV71HD90N4901253.2256100افزایش سرعت
ATV71HC11N41101502.286400افزایش سرعت
ATV71HC13N41322002.286400افزایش سرعت
ATV71HC16N41602502.3116200افزایش سرعت
ATV71HC20N42003001.06117000افزایش سرعت
ATV71HC25N42203501.61112200افزایش سرعت
ATV71HC25N42504001.61112200افزایش سرعت
ATV71HC28N42804501.61112200افزایش سرعت
ATV71HC31N43155000.96194100افزایش سرعت
ATV71HC40N4355–0.96194100افزایش سرعت
ATV71HC40N44006000.96194100افزایش سرعت
ATV71HC50N45007000.95264800افزایش سرعت
ATV71QD90N4901253.2256100افزایش سرعت
ATV71QC11N41101502.286400افزایش سرعت
ATV71QC13N41322002.286400افزایش سرعت
ATV71QC16N41602502.3116200افزایش سرعت
ATV71QC20N42003001.06117000افزایش سرعت
ATV71QC25N42203501.61112200افزایش سرعت
ATV71QC25N42504001.61112200افزایش سرعت
ATV71QC31N43155000.96194100افزایش سرعت
ATV71QC40N4355–0.96194100افزایش سرعت
ATV71QC40N44006000.96194100افزایش سرعت
ATV71QC50N45007000.95264800افزایش سرعت
ATV71W075N40.7511002100افزایش سرعت
ATV71WU15N41.521002100افزایش سرعت
ATV71WU22N42.231002100افزایش سرعت
ATV71WU30N43–607300افزایش سرعت
ATV71WU40N445607300افزایش سرعت
ATV71WU55N45.57.5607300افزایش سرعت
ATV71WU75N47.51028.89900افزایش سرعت
ATV71WD11N4111528.89900افزایش سرعت
ATV71WD15N4152016.422500افزایش سرعت
ATV71WD18N418.52516.422500افزایش سرعت
ATV71WD22N4223016.422500افزایش سرعت
ATV71WD30N4304016.422500افزایش سرعت
ATV71WD37N437508.1946100افزایش سرعت
ATV71WD45N445608.1946100افزایش سرعت
ATV71WD55N455758.1946100افزایش سرعت
ATV71WD75N4751004.962100افزایش سرعت
ATV71P075N4Z0.7511002100افزایش سرعت
ATV71PU15N4Z1.521002100افزایش سرعت
ATV71PU22N4Z2.231002100افزایش سرعت
ATV71PU30N4Z3–607300افزایش سرعت
ATV71PU40N4Z45607300افزایش سرعت
ATV71PU55N4Z5.57.5607300افزایش سرعت
ATV71PU75N4Z7.51028.89900افزایش سرعت
ATV71PD11N4Z111528.89900افزایش سرعت
ATV71HU15S6X1.521002100افزایش سرعت
ATV71HU22S6X2.23607300افزایش سرعت
ATV71HU30S6X3–607300افزایش سرعت
ATV71HU40S6X45607300افزایش سرعت
ATV71HU55S6X5.57607300افزایش سرعت
ATV71HU75S6X7.510607300افزایش سرعت
ATV71HU22Y21002100افزایش سرعت
ATV71HU30Y3607300افزایش سرعت
ATV71HU40Y–607300افزایش سرعت
ATV71HU55Y5607300افزایش سرعت
ATV71HU75Y7.528.89900افزایش سرعت
ATV71HD11Y1028.89900افزایش سرعت
ATV71HD15Y1516.422500افزایش سرعت
ATV71HD18Y2016.422500افزایش سرعت
ATV71HD22Y2516.422500افزایش سرعت
ATV71HD30Y3016.422500افزایش سرعت
ATV71HD37Y408.1946100افزایش سرعت
ATV71HD45Y508.1946100افزایش سرعت
ATV71HD55Y608.1946100افزایش سرعت
ATV71HD75Y755.671000افزایش سرعت
ATV71HD90Y1005.671000افزایش سرعت
ATV71HC11Y1254.962100افزایش سرعت
ATV71HC13Y1508.1946100افزایش سرعت
ATV71HC16Y–8.1946100افزایش سرعت
ATV71HC20Y2004.962100افزایش سرعت
ATV71HC25Y2501.2376600افزایش سرعت
ATV71HC31Y3501.06117000افزایش سرعت
ATV71HC40Y4500.72112200افزایش سرعت
ATV71HC50Y5500.75152000افزایش سرعت
ATV71HC63Y7000.96194100افزایش سرعت
ATV71QC11Y1254.962100افزایش سرعت
ATV71QC13Y1508.1946100افزایش سرعت
ATV71QC16Y–8.1946100افزایش سرعت
ATV71QC20Y2004.962100افزایش سرعت
ATV71QC25Y2501.2376600افزایش سرعت
ATV71QC31Y3501.06117000افزایش سرعت
ATV71QC40Y4500.72112200افزایش سرعت
ATV71QC50Y5500.75152000افزایش سرعت
ATV71QC63Y7000.96194100افزایش سرعت
تایپ درایوکمترین مقاومت (اهم)مقاومت (اهم)توان (وات)
ATV312H018M2...H075M240100300
ATV312HU11M2, HU15M227100300
ATV312H018M3...H075M340100300
ATV312HU11M3, HU15M327100300
ATV312H037N4...H075N480100300
ATV312HU11N4…HU22N454100300
ATV312H075S696100300
ATV312HU15S6, HU22S664100300
ATV312HU30N455100400
ATV312HU40N436100400
ATV312HU40S644100400
ATV312HU22M22570300
ATV312HU22M325100400
ATV312HU30M316100400
ATV312H018M2…H075M24010060
ATV312HU11M2, HU15M22710060
ATV312H018M3…H075M34010060
ATV312HU11M3, HU15M32710060
ATV312H037N4…H075N48010060
ATV312HU11N4…HU22N45410060
ATV312HU22M22560100
ATV312HU22M32560100
ATV312HU30M31660100
ATV312HU30N45510060
ATV312HU40N43610060
ATV312HU55N42960100
ATV312HU75N41960100
ATV312HU55S63460100
ATV312HU75S62360100
ATV312HU40M31630200
ATV312HD11N4, HD15N42030200
ATV312HD11S6, HD15S62430200
ATV312HU55M3, HU75M38151040
ATV312HD11M3, HD15M35101200
تایپ مقاومت اشنایدرمقاومت (اهم)توان (وات)
VW3A770110050
VW3A770260100
VW3A770328200
VW3A7704151000
VW3A7705101000
VW3A770681000
VW3A770751000
VW3A770841000
VW3A77092.51000
VW3A77102.7525000
VW3A77112.137000
VW3A77122.144000
VW3A77131.815300
VW3A77141.420900
VW3A77151.0556000
VW3A77161.0575000
VW3A77170.7112000
VW3A77180.7150000
VW3A7723100280
VW3A772468280
VW3A7725100350
VW3A7730100100
VW3A773160160
VW3A773228300
VW3A7733161100
VW3A7734101100
VW3A773581100
VW3A773651900
VW3A77372.53200
VW3A77381.41500
VW3A7740100260
VW3A774160500
VW3A7742281100
VW3A7743162200
VW3A7744103400
VW3A774583800
VW3A774656900
VW3A77472.511000
VW3A77481.45100
VW3A77501001700
VW3A7751603400
VW3A7752285100
VW3A77531614000
VW3A77541019000
VW3A7755825000
VW3A7756532000
VW3A77571.429000
VW3A78011001600
VW3A7802605600
VW3A7803259800
VW3A78041422400
VW3A78058.144000
VW3A78064.262000
VW3A78073.519500
VW3A78081.8527400
VW3A78091.830600
VW3A78101.444000
VW3A78101.444000
VW3A78112.7556000
VW3A78122.175000
VW3A78132.1112000
VW3A78141.05112000
VW3A78151.05150000
VW3A78160.7225000
VW3A78170.7330000
VW3A7818570000
تایپ درایوموتور (کیلووات)موتور (اسب بخار)مقاومت (اهم)توان (وات)
ATV61H075M30.370.510060
ATV61HU15M30.75160100
ATV61HU22M31.5260100
ATV61HU30M32.2330200
ATV61HU40M33–30200
ATV61HU55M345151040
ATV61HU75M35.57.5151040
ATV61H075M30.75110060
ATV61HU15M31.5260100
ATV61HU22M32.2360100
ATV61HU30M33–30200
ATV61HU40M34530200
ATV61HU55M35.57.5151040
ATV61HU75M37.510151040
ATV61HD11M3X1115101200
ATV61HD15M3X152091080
ATV61HD18M3X18.5255.51150
ATV61HD22M3X22305.51150
ATV61HD30M3X30404.051400
ATV61HD37M3X37502.51400
ATV61HD45M3X45602.51400
ATV61HD55M3X55751.8618300
ATV61HD75M3X751001.8618300
ATV61HD90M3X901251.6821300
ATV61H075N40.75110060
ATV61HU15N41.5210060
ATV61HU22N42.2310060
ATV61HU30N43–10060
ATV61HU40N44510060
ATV61HU55N45.57.560100
ATV61HU75N47.51060100
ATV61HD11N4111530200
ATV61HD15N4152030200
ATV61HD18N418.525151040
ATV61HD22N42230151040
ATV61HD30N43040151040
ATV61HD37N43750101200
ATV61HD45N445605.51150
ATV61HD55N455755.51150
ATV61HD75N4751005.51150
ATV61HD90N4901252.7927400
ATV61HC11N41101502.7927400
ATV61HC13N41322002.1537400
ATV61HC16N41602502.1537400
ATV61HC22N42003002.5644600
ATV61HC22N42203502.5644600
ATV61HC25N42504001.1357000
ATV61HC31N42804501.2376600
ATV61HC31N43155001.2376600
ATV61HC40N4355–0.72112200
ATV61HC40N44006000.72112200
ATV61HC50N45007000.72112200
ATV61HC63N45608000.75152000
ATV61HC63N46309000.75152000
ATV61QC11N41101502.7927400
ATV61QC13N41322002.1537400
ATV61QC16N41602502.1537400
ATV61QC20N42003002.5644600
ATV61QC25N42203502.5644600
ATV61QC25N42504001.1357000
ATV61QC31N42804501.2376600
ATV61QC31N43155001.2376600
ATV61QC40N4355–0.72112200
ATV61QC40N44006000.72112200
ATV61QC50N45007000.72112200
ATV61QC63N45608000.75152000
ATV61QC63N46309000.75152000
ATV61W075N40.75110060
ATV61W075N4C0.75110060
ATV61WU15N41.5210060
ATV61WU15N4C1.5210060
ATV61WU22N42.2310060
ATV61WU22N4C2.2310060
ATV61WU30N43–10060
ATV61WU30N4C3–10060
ATV61WU40N44510060
ATV61WU40N4C4510060
ATV61WU55N45.57.510060
ATV61WU55N4C5.57.510060
ATV61WU75N47.51060100
ATV61WU75N4C7.51060100
ATV61WD11N4111560100
ATV61WD11N4C111560100
ATV61WD15N4152030200
ATV61WD15N4C152030200
ATV61WD18N418.52530200
ATV61WD18N4C18.52530200
ATV61WD22N42230151040
ATV61WD22N4C2230151040
ATV61WD30N43040151040
ATV61WD30N4C3040151040
ATV61WD37N43750151040
ATV61WD37N4C3750151040
ATV61WD45N44560101200
ATV61WD45N4C4560101200
ATV61WD55N4557591080
ATV61WD55N4C557591080
ATV61WD75N47510091080
ATV61WD75N4C7510091080
ATV61WD90N49012591080
ATV61WD90N4C9012591080
ATV61HU22S6X2.2360100
ATV61HU30S6X3–60100
ATV61HU40S6X4560100
ATV61HU55S6X5.57.560100
ATV61HU75S6X7.51060100
ATV61HU30Y2.2310060
ATV61HU40Y3–10060
ATV61HU55Y4510060
ATV61HU75Y5.57.510060
ATV61HD11Y7.51060100
ATV61HD15Y111560100
ATV61HD18Y152030200
ATV61HD22Y18.52530200
ATV61HD30Y2230151040
ATV61HD37Y3040151040
ATV61HD45Y3750151040
ATV61HD55Y4560101200
ATV61HD75Y5575101200
ATV61HD90Y751005.51150
ATV61HC11Y901254.962100
ATV61HC13Y1101504.962100
ATV61HC16Y132–8.1946100
ATV61HC20Y1602008.1946100
ATV61HC25Y2002504.962100
ATV61HC31Y2503501.2376600
ATV61HC40Y3154501.06117000
ATV61HC50Y4005500.72112200
ATV61HC63Y5007000.75152000
ATV61HC80Y6308000.96194100
ATV61QC13Y1101504.962100
ATV61QC16Y132–8.1946100
ATV61QC20Y1602008.1946100
ATV61QC25Y2002504.962100
ATV61QC31Y2503501.2376600
ATV61QC40Y3154501.06117000
ATV61QC50Y4005500.72112200
ATV61QC63Y5007000.75152000
ATV61QC80Y6308000.96194100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *