ساخت مقاومت

مقاومت یاسکاوا | ساخت مقاومت راه انداز یاسکاوا | قیمت و خرید مقاومت یاسکاوا

ولتاژ ورودیحداکثر قدرت موتور (HP)کاربردمدل درایوچاپرتعدادتعداد مقاومتتوان مقاومت(وات)مقاومتکمترین مقاومتبیشترین مقاومتسیکل زمانی
2400.75HeavyCIMR-AU2A0004دارد11150200482203%
2400.75NormalCIMR-AU2A0004دارد11150200481253%
2401HeavyCIMR-AU2A0006دارد11150200481253%
2401NormalCIMR-AU2A0006دارد11150200481253%
2402HeavyCIMR-AU2A0008دارد11150100481253%
2402NormalCIMR-AU2A0008دارد11150100481253%
2402HeavyCIMR-AU2A0010دارد11150100481253%
2403NormalCIMR-AU2A0010دارد1115070481203%
2403HeavyCIMR-AU2A0012دارد1115070161203%
2403NormalCIMR-AU2A0012دارد1115062161003%
2403HeavyCIMR-AU2A0018دارد1115062161003%
2405NormalCIMR-AU2A0018دارد111506216803%
2405HeavyCIMR-AU2A0021دارد111506216803%
2407.5NormalCIMR-AU2A0021دارد1215062161103%
4800.75HeavyCIMR-AU4A0002دارد11150750962303%
4800.75NormalCIMR-AU4A0002دارد11150750961303%
4802HeavyCIMR-AU4A0004دارد11150750961303%
4802NormalCIMR-AU4A0004دارد11150750961303%
4803HeavyCIMR-AU4A0005دارد11150400641253%
4803NormalCIMR-AU4A0005دارد11150300641153%
4803HeavyCIMR-AU4A0007دارد1115030064-3%
4803NormalCIMR-AU4A0007دارد11150200641003%
4805HeavyCIMR-AU4A0009دارد11150200321003%
4805NormalCIMR-AU4A0009دارد1115020032833%
4805HeavyCIMR-AU4A0011دارد1115020032833%
4807.5NormalCIMR-AU4A0011دارد12150200321353%
2400.75HeavyCIMR-AU2A0004دارد113901704815010%
2400.75NormalCIMR-AU2A0004دارد115702504810010%
2401HeavyCIMR-AU2A0006دارد112801254815010%
2401NormalCIMR-AU2A0006دارد112801254810010%
2402HeavyCIMR-AU2A0008دارد11190854815010%
2402NormalCIMR-AU2A0008دارد11210954810010%
2402HeavyCIMR-AU2A0010دارد11430804815010%
2403NormalCIMR-AU2A0010دارد11430804810010%
2403HeavyCIMR-AU2A0012دارد11500441615010%
2403NormalCIMR-AU2A0012دارد11500441610010%
2403HeavyCIMR-AU2A0018دارد11600281615010%
2405NormalCIMR-AU2A0018دارد11500441610010%
2405HeavyCIMR-AU2A0021دارد11600281615010%
2407.5NormalCIMR-AU2A0021دارد11600281610010%
2407.5HeavyCIMR-AU2A0030دارد11600281615010%
24010NormalCIMR-AU2A0030دارد11670221610010%
24010HeavyCIMR-AU2A0040دارد111200149.615010%
24015NormalCIMR-AU2A0040دارد111200149.610010%
24015HeavyCIMR-AU2A0056دارد11190099.615010%
24020NormalCIMR-AU2A0056دارد111340119.610010%
24020HeavyCIMR-AU2A0069دارد1122006.39.615010%
24025NormalCIMR-AU2A0069دارد11270089.610010%
24025HeavyCIMR-AU2A0081دارد11280059.615010%
24030NormalCIMR-AU2A0081دارد1122006.39.610010%
24030HeavyCIMR-AU2A0110دارد1148004.346.415010%
24040NormalCIMR-AU2A0110دارد11280056.410010%
24040HeavyCIMR-AU2A0138دارد1148004.346.415010%
24050NormalCIMR-AU2A0138دارد1161004.40000000000000046.410010%
24050HeavyCIMR-AU2A0169دارد1166002.131.615010%
24060NormalCIMR-AU2A0169دارد1166002.131.615010%
24060HeavyCIMR-AU2A0211دارد1166002.131.615010%
24075NormalCIMR-AU2A0211دارد1175001.71.615010%
24075HeavyCIMR-AU2A0250دارد1175001.71.615010%
240100NormalCIMR-AU2A0250دارد1 each17500 & 25001.7 & 7.21.6 & 6.415010%
240100HeavyCIMR-AU2A0312دارد1 each17500 & 25001.7 & 7.21.6 & 6.415010%
240125NormalCIMR-AU2A0312دارد1 & 217500 & 22001.7 & 141.6 & 6.415010%
240125HeavyCIMR-AU2A0360دارد1 & 217500 & 22001.7 & 141.6 & 6.415010%
240150NormalCIMR-AU2A0360دارد21150003.41.615010%
240150HeavyCIMR-AU2A0415دارد21150003.41.615010%
240175NormalCIMR-AU2A0415دارد21150003.41.615010%
4800.75HeavyCIMR-AU4A0002دارد1111305009615010%
4800.75NormalCIMR-AU4A0002دارد1117007509610010%
4802HeavyCIMR-AU4A0004دارد115702509615010%
4802NormalCIMR-AU4A0004دارد118503759610010%
4803HeavyCIMR-AU4A0005دارد113901706415010%
4803NormalCIMR-AU4A0005دارد115702506410010%
4803HeavyCIMR-AU4A0007دارد113901706415010%
4803NormalCIMR-AU4A0007دارد113401506410010%
4805HeavyCIMR-AU4A0009دارد115301003215010%
4805NormalCIMR-AU4A0009دارد113401503210010%
4805HeavyCIMR-AU4A0011دارد115301003215010%
4807.5NormalCIMR-AU4A0011دارد115301003210010%
4807.5HeavyCIMR-AU4A0018دارد11800703215010%
48010NormalCIMR-AU4A0018دارد11870753210010%
48010HeavyCIMR-AU4A0023دارد11110052.53215010%
48015NormalCIMR-AU4A0023دارد11110052.53210010%
48015HeavyCIMR-AU4A0031دارد111900362015010%
48020NormalCIMR-AU4A0031دارد111340442010010%
48020HeavyCIMR-AU4A0038دارد11220026.22015010%
48025NormalCIMR-AU4A0038دارد112100302010010%
48025HeavyCIMR-AU4A0044دارد11220026.219.215010%
48030NormalCIMR-AU4A0044دارد11220026.219.210010%
48030HeavyCIMR-AU4A0058دارد1138001819.215010%
48040NormalCIMR-AU4A0058دارد1127002219.210010%
48040HeavyCIMR-AU4A0072دارد11440012.819.215010%
48050NormalCIMR-AU4A0072دارد11340016.219.210010%
48050HeavyCIMR-AU4A0088CDBR-4045B21600037.612.815010%
48060NormalCIMR-AU4A0088CDBR-4045B11770013.812.815010%
48060HeavyCIMR-AU4A0103CDBR-4045B21600037.612.815010%
48075NormalCIMR-AU4A0103CDBR-4045B21940027.212.815010%
48075HeavyCIMR-AU4A0139CDBR-4045B21940027.212.815010%
480100NormalCIMR-AU4A0139CDBR-4220B11132004.26999999999999963.215010%
480100HeavyCIMR-AU4A0165CDBR-4220B11132004.26999999999999963.215010%
480125NormalCIMR-AU4A0165CDBR-4220B11132004.26999999999999963.215010%
480125HeavyCIMR-AU4A0208CDBR-4220B11132004.26999999999999963.215010%
480150NormalCIMR-AU4A0208CDBR-4220B11142003.263.215010%
480150HeavyCIMR-AU4A0250CDBR-4220B11142003.263.215010%
480200NormalCIMR-AU4A0250CDBR-4220B & CDBR-4045B1 each114200 & 47003.26 & 13.63.2 & 12.815010%
480200HeavyCIMR-AU4A0296CDBR-4220B & CDBR-4045B1 each114200 & 47003.26 & 13.63.2 & 12.815010%
480250NormalCIMR-AU4A0296CDBR-4220B & CDBR-4045B1 & 2114200 & 94003.26 & 27.23.2 & 12.815010%
480250HeavyCIMR-AU4A0362CDBR-4220B & CDBR-4045B1 & 2114200 & 94003.26 & 27.23.2 & 12.815010%
480300NormalCIMR-AU4A0362CDBR-4220B21284006.523.215010%
480300HeavyCIMR-AU4A0414CDBR-4220B21284006.523.215010%
480350NormalCIMR-AU4A0414CDBR-4220B21284006.523.215010%
480350HeavyCIMR-AU4A0515CDBR-4220B21284006.523.215010%
480400NormalCIMR-AU4A0515CDBR-4220B31426009.77999999999999943.215010%
480400HeavyCIMR-AU4A0675CDBR-4220B31426009.77999999999999943.215010%
480450NormalCIMR-AU4A0515CDBR-4220B31426009.77999999999999943.215010%
480450HeavyCIMR-AU4A0675CDBR-4220B31426009.77999999999999943.215010%
480500NormalCIMR-AU4A0675CDBR-4220B31426009.77999999999999943.215010%
480500HeavyCIMR-AU4A0675CDBR-4220B31426009.77999999999999943.215010%
480550NormalCIMR-AU4A0675CDBR-4220B42284006.523.215010%
480550HeavyCIMR-AU4A0930CDBR-4220B42284006.523.215010%
480600NormalCIMR-AU4A0930CDBR-4220B42284006.523.215010%
480600HeavyCIMR-AU4A0930CDBR-4220B42284006.523.215010%
480700NormalCIMR-AU4A0930CDBR-4220B42284006.523.215010%
480700HeavyCIMR-AU4A1200CDBR-4220B42284006.523.215010%
480750NormalCIMR-AU4A0930CDBR-4220B51 each28400 & 426006.52 & 9.783.215010%
480750HeavyCIMR-AU4A1200CDBR-4220B51 each28400 & 426006.52 & 9.783.215010%
480800NormalCIMR-AU4A1200CDBR-4220B62426009.77999999999999943.215010%
480800HeavyCIMR-AU4A1200CDBR-4220B62426009.77999999999999943.215010%
480900NormalCIMR-AU4A1200CDBR-4220B62426009.77999999999999943.215010%
480900HeavyCIMR-AU4A1200CDBR-4220B62426009.77999999999999943.215010%
4801000NormalCIMR-AU4A1200CDBR-4220B62426009.77999999999999943.215010%
6001HeavyCIMR-AU5A0003دارد1195042015015010%
6001NormalCIMR-AU5A0003دارد11135060015010010%
6002HeavyCIMR-AU5A0004دارد1195042015015010%
6002NormalCIMR-AU5A0003دارد11135060015010010%
6003HeavyCIMR-AU5A0006دارد1159026015015010%
6003NormalCIMR-AU5A0004دارد1195042015010010%
6005NormalCIMR-AU5A0006دارد1154024015010010%
6005HeavyCIMR-AU5A0009دارد1188016513015010%
6007.5NormalCIMR-AU5A0009دارد1180015013010010%
6007.5HeavyCIMR-AU5A0011دارد1112001059015010%
60010NormalCIMR-AU5A0011دارد1114001209010010%
60010HeavyCIMR-AU5A0017دارد111700806515010%
60015NormalCIMR-AU5A0017دارد111700806510010%
60015HeavyCIMR-AU5A0022دارد111600524415010%
60020NormalCIMR-AU5A0022دارد111800604410010%
60020HeavyCIMR-AU5A0027دارد112000393215010%
60025NormalCIMR-AU5A0027دارد111900483210010%
60025HeavyCIMR-AU5A0032دارد113000352915010%
60030NormalCIMR-AU5A0032دارد112000392910010%
60030HeavyCIMR-AU5A0041دارد113200261515010%
60040NormalCIMR-AU5A0041دارد114800911510010%
60040HeavyCIMR-AU5A0052دارد114800911515010%
60050NormalCIMR-AU5A0052دارد111900481510010%
60050HeavyCIMR-AU5A0062CDBR-5037B2166005523.815010%
60060NormalCIMR-AU5A0062CDBR-5037B2166005523.815010%
60060HeavyCIMR-AU5A0077CDBR-5037B2166005523.815010%
60075NormalCIMR-AU5A0077CDBR-5110B111150010.59.515010%
60075HeavyCIMR-AU5A0099CDBR-5110B111150010.59.515010%
600100NormalCIMR-AU5A0099CDBR-5300B11122008.80000000000000073.815010%
600100HeavyCIMR-AU5A0125CDBR-5300B11122008.80000000000000073.815010%
600125NormalCIMR-AU5A0125CDBR-5300B11148006.663.815010%
600125HeavyCIMR-AU5A0145CDBR-5300B11148006.663.815010%
600150NormalCIMR-AU5A0145CDBR-5300B11165005.333.815010%
600150HeavyCIMR-AU5A0192CDBR-5300B11165005.333.815010%
600200NormalCIMR-AU5A0192CDBR-5300B11190004.343.815010%
600200HeavyCIMR-AU5A0242CDBR-5300B11190004.343.815010%
600250NormalCIMR-AU5A0242CDBR-5300B22148006.663.815010%
600250HeavyCIMR-AU5A0242CDBR-5300B22148006.663.815010%
ولتاژ ورودیحد اکثر قدرت موتور(KW)کمترین مقاومتمیانگین توان تلف شده (وات)حداکثر اوج تخلیه- زمان 10% (آمپر)تخلیه جریان نامی (آمپر)
200226.7-6020
200375-8024
200553.8-12040
2001101.6-25080
4003020-4015
4004513.4-6018
400908-10030
4002203.2-25080
6003723.8-4015
6001109.5-10030
6003003.8-25080
2000.7520070--
2001.5100260--
2002.270260--
2003.740390--
2005.530520--
2007.520780--
2001113.62400--
20015103000--
20018.584800--
200226.84800--
4000.7575070--
4001.5400260--
4002.5250260--
4003.7150390--
4005.5100520--
4007.575780--
40011501040--
40015401560--
40018.5324800--
4002227.24800--
40030206000--
40037169600--
4004513.69600--
تایپ درایو یاسکاواولتاژ ورودیقدرت (HP)چاپرتعدادتوان (وات)مقاومت (اهم)تعداد مقاومتسیکل زمانی
CIMR-G7U20P41208V0.5دارد115020013%
CIMR-G7U20P71208V1دارد115020013%
CIMR-G7U21P51208V2دارد115010013%
CIMR-G7U22P21208V3دارد11507013%
CIMR-G7U23P71208V5دارد11506213%
CIMR-G7U20P41240V0.5دارد115020013%
CIMR-G7U20P41240V0.75دارد115020013%
CIMR-G7U20P71240V1دارد115020013%
CIMR-G7U21P51240V2دارد115010013%
CIMR-G7U22P21240V3دارد11507013%
CIMR-G7U23P71240V5دارد11506213%
CIMR-G7U40P41480V0.75دارد115075013%
CIMR-G7U40P71480V1دارد115075013%
CIMR-G7U40P71480V2دارد115075013%
CIMR-G7U41P51480V3دارد115040013%
CIMR-G7U42P21480V3دارد115030013%
CIMR-G7U43P71480V5دارد115020013%
CIMR-G7U20P41208V0.5دارد1570250110%
CIMR-G7U20P71208V0.75دارد1450200110%
CIMR-G7U20P71208V1دارد1450200110%
CIMR-G7U21P51208V2دارد1530100110%
CIMR-G7U22P21208V3دارد143080110%
CIMR-G7U23P71208V5دارد185040110%
CIMR-G7U25P51208V7.5دارد190030110%
CIMR-G7U27P51208V10دارد1140020110%
CIMR-G7U20111208V15دارد1170014.2110%
CIMR-G7U20151208V20دارد1390011.2110%
CIMR-G7U20181208V25CDBR-2022B2350021110%
CIMR-G7U20221208V30CDBR-2022B2350021110%
CIMR-G7U20300208V40CDBR-2022B2500014.4110%
CIMR-G7U20370208V50CDBR-2110B166002.13110%
CIMR-G7U20450208V60CDBR-2110B166002.13110%
CIMR-G7U20550208V75CDBR-2110B175001.7110%
CIMR-G7U20750208V100CDBR-2110B & CDBR-2022B1 each7500 & 25001.7 & 7.21 each10%
CIMR-G7U20900208V125CDBR-2110B & CDBR-2022B1 & 27500 & 22001.7 & 141 each10%
CIMR-G7U21100208V150CDBR-2110B2150003.4110%
CIMR-G7U20P41230/240V0.5دارد1570250110%
CIMR-G7U20P41230/240V0.75دارد1450200110%
CIMR-G7U20P71230/240V1دارد1450200110%
CIMR-G7U21P51230/240V2دارد1530100110%
CIMR-G7U22P21230/240V3دارد143080110%
CIMR-G7U23P71230/240V5دارد185040110%
CIMR-G7U25P51230/240V7.5دارد190030110%
CIMR-G7U27P51230/240V10دارد1140020110%
CIMR-G7U20111230/240V15دارد1170014.2110%
CIMR-G7U20151230/240V20دارد1390011.2110%
CIMR-G7U20181230/240V25CDBR-2022B2350021210%
CIMR-G7U20181230/240V30CDBR-2022B2350021210%
CIMR-G7U20221230/240V30CDBR-2022B2350021210%
CIMR-G7U20300230/240V50CDBR-2110B166002.13110%
CIMR-G7U20370230/240V60CDBR-2110B166002.13110%
CIMR-G7U20450230/240V60CDBR-2110B166002.13110%
CIMR-G7U20550230/240V75CDBR-2110B175001.7110%
CIMR-G7U20750230/240V100CDBR-2110B & CDBR-2022B17500 & 25001.7 & 7.21 each10%
CIMR-G7U20900230/240V125CDBR-2110B & CDBR-2022B1 & 27500 & 22001.7 & 141 each10%
CIMR-G7U21100230/240V150CDBR-2110B2150003.4110%
CIMR-G7U40P41480V0.75دارد11700750110%
CIMR-G7U40P71480V1دارد1950420110%
CIMR-G7U40P71480V2دارد1950420110%
CIMR-G7U41P51480V3دارد1570250110%
CIMR-G7U42P21480V3دارد1570250110%
CIMR-G7U43P71480V5دارد1800150110%
CIMR-G7U44P01480V7.5دارد11200105110%
CIMR-G7U45P51480V10دارد1170080110%
CIMR-G7U47P51480V15دارد1200051110%
CIMR-G7U40111480V20دارد1240035110%
CIMR-G7U40151480V25دارد1240035110%
CIMR-G7U40181480V30CDBR-4045B1300018.8110%
CIMR-G7U40221480V40CDBR-4045B1470013.6110%
CIMR-G7U40301480V50CDBR-4045B2600037.6110%
CIMR-G7U40371480V60CDBR-4045B2600037.6110%
CIMR-G7U40451480V75CDBR-4045B2940027.2110%
CIMR-G7U40550480V100CDBR-4220B1132004.3110%
CIMR-G7U40750480V125CDBR-4220B1132004.3110%
CIMR-G7U40900480V150CDBR-4220B1142003.26110%
CIMR-G7U41100480V200CDBR-4220B & CDBR-4045B114200 & 47003.26 & 13.61 each10%
CIMR-G7U41320480V200CDBR-4220B & CDBR-4045B114200 & 47003.26 & 13.61 each10%
CIMR-G7U41600480V250CDBR-4220B & CDBR-4045B1 & 214200 & 94003.26 & 27.21 each10%
CIMR-G7U41850480V300CDBR-4220B2284006.52110%
CIMR-G7U42200480V350CDBR-4220B2284006.52110%
CIMR-G7U43000480V400CDBR-4220B313200 & 142008.54 & 3.26110%
CIMR-G7U43000480V400CDBR-4220B313200 & 142008.54 & 3.26110%
CIMR-G7U43000480V450CDBR-4220B3426009.8110%
CIMR-G7U43000480V500CDBR-4220B3426009.8110%
تایپ درایوولتاژ ورودیتعداد فازتوان سبک کار (HP)توان سنگین کار (HP)تعدادتوان (وات)مقاومت(اهم)سیکل زمانی
CIMR-JUBA0001BAA200-240V تک فاز0.1250.12511504003%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.250.12511504003%
CIMR-JUBA0002BAA200-240Vتک فاز0.250.2511504003%
CIMR-JUBA0003BAA200-240V تک فاز0.50.511502003%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.750.511502003%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز10.7511502003%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز1111502003%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز2211501003%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز3211501003%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.1250.12511504003%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.250.12511504003%
CIMR-JU2A0002BAA200-240Vسه فاز0.250.2511504003%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.50.511502003%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.750.511502003%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز10.7511502003%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز1111502003%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز2211501003%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز3211501003%
CIMR-JU2A0012BAA200-240Vسه فاز331150703%
CIMR-JU2A0020BAA200-240Vسه فاز551150623%
CIMR-JU4A0001BAA380-480V سه فاز0.50.511507503%
CIMR-JU4A0002BAA380-480V سه فاز0.750.7511507503%
CIMR-JU4A0002BAA380-480V سه فاز10.7511507503%
CIMR-JU4A0004BAA380-480V سه فاز2111507503%
CIMR-JU4A0004BAA380-480V سه فاز2211507503%
CIMR-JU4A0005BAA380-480V سه فاز3311504003%
CIMR-JU4A0007BAA380-480V سه فاز4321504003%
CIMR-JU4A0009BAA380-480V سه فاز5421504003%
CIMR-JU4A0011BAA380-480V سه فاز7.5521504003%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.1250.1251170075010%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.250.1251170075010%
CIMR-JUBA0002BAA200-240Vتک فاز0.250.25195042010%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.50.5145020010%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.750.5145020010%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز10.75180015010%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز11180015010%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز2214308010%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز3214308010%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.1250.1251170075010%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.250.1251170075010%
CIMR-JU2A0002BAA200-240Vسه فاز0.250.25195042010%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.50.5145020010%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.750.5145020010%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز10.75180015010%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز11180015010%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز2214308010%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز3214308010%
CIMR-JU2A0012BAA200-240Vسه فاز3314308010%
CIMR-JU2A0020BAA200-240Vسه فاز5518504010%
CIMR-JU4A0001BAA380-480Vسه فاز0.50.51170075010%
CIMR-JU4A0002BAA380-480Vسه فاز0.750.751170075010%
CIMR-JU4A0002BAA380-480Vسه فاز10.751170075010%
CIMR-JU4A0004BAA380-480Vسه فاز211170075010%
CIMR-JU4A0004BAA380-480Vسه فاز221170075010%
CIMR-JU4A0005BAA380-480Vسه فاز33157025010%
CIMR-JU4A0007BAA380-480Vسه فاز43157025010%
CIMR-JU4A0009BAA380-480Vسه فاز54180015010%
CIMR-JU4A0011BAA380-480Vسه فاز7.55180015010%
تایپ درایوولتاژ ورودیتعداد فازتوان سبک کار (HP)توان سنگین کار (HP)تعدادتوان (وات)مقاومت(اهم)سیکل زمانی
CIMR-JUBA0001BAA200-240V تک فاز0.1250.12511504003%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.250.12511504003%
CIMR-JUBA0002BAA200-240Vتک فاز0.250.2511504003%
CIMR-JUBA0003BAA200-240V تک فاز0.50.511502003%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.750.511502003%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز10.7511502003%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز1111502003%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز2211501003%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز3211501003%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.1250.12511504003%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.250.12511504003%
CIMR-JU2A0002BAA200-240Vسه فاز0.250.2511504003%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.50.511502003%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.750.511502003%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز10.7511502003%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز1111502003%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز2211501003%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز3211501003%
CIMR-JU2A0012BAA200-240Vسه فاز331150703%
CIMR-JU2A0020BAA200-240Vسه فاز551150623%
CIMR-JU4A0001BAA380-480V سه فاز0.50.511507503%
CIMR-JU4A0002BAA380-480V سه فاز0.750.7511507503%
CIMR-JU4A0002BAA380-480V سه فاز10.7511507503%
CIMR-JU4A0004BAA380-480V سه فاز2111507503%
CIMR-JU4A0004BAA380-480V سه فاز2211507503%
CIMR-JU4A0005BAA380-480V سه فاز3311504003%
CIMR-JU4A0007BAA380-480V سه فاز4321504003%
CIMR-JU4A0009BAA380-480V سه فاز5421504003%
CIMR-JU4A0011BAA380-480V سه فاز7.5521504003%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.1250.1251170075010%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.250.1251170075010%
CIMR-JUBA0002BAA200-240Vتک فاز0.250.25195042010%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.50.5145020010%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.750.5145020010%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز10.75180015010%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز11180015010%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز2214308010%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز3214308010%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.1250.1251170075010%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.250.1251170075010%
CIMR-JU2A0002BAA200-240Vسه فاز0.250.25195042010%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.50.5145020010%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.750.5145020010%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز10.75180015010%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز11180015010%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز2214308010%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز3214308010%
CIMR-JU2A0012BAA200-240Vسه فاز3314308010%
CIMR-JU2A0020BAA200-240Vسه فاز5518504010%
CIMR-JU4A0001BAA380-480Vسه فاز0.50.51170075010%
CIMR-JU4A0002BAA380-480Vسه فاز0.750.751170075010%
CIMR-JU4A0002BAA380-480Vسه فاز10.751170075010%
CIMR-JU4A0004BAA380-480Vسه فاز211170075010%
CIMR-JU4A0004BAA380-480Vسه فاز221170075010%
CIMR-JU4A0005BAA380-480Vسه فاز33157025010%
CIMR-JU4A0007BAA380-480Vسه فاز43157025010%
CIMR-JU4A0009BAA380-480Vسه فاز54180015010%
CIMR-JU4A0011BAA380-480Vسه فاز7.55180015010%
تایپ درایوولتاژ ورودیتعداد فازتوان سبک کار (HP)توان سنگین کار (HP)تعدادتوان (وات)مقاومت(اهم)سیکل زمانی
CIMR-JUBA0001BAA200-240V تک فاز0.1250.12511504003%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.250.12511504003%
CIMR-JUBA0002BAA200-240Vتک فاز0.250.2511504003%
CIMR-JUBA0003BAA200-240V تک فاز0.50.511502003%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.750.511502003%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز10.7511502003%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز1111502003%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز2211501003%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز3211501003%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.1250.12511504003%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.250.12511504003%
CIMR-JU2A0002BAA200-240Vسه فاز0.250.2511504003%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.50.511502003%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.750.511502003%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز10.7511502003%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز1111502003%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز2211501003%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز3211501003%
CIMR-JU2A0012BAA200-240Vسه فاز331150703%
CIMR-JU2A0020BAA200-240Vسه فاز551150623%
CIMR-JU4A0001BAA380-480V سه فاز0.50.511507503%
CIMR-JU4A0002BAA380-480V سه فاز0.750.7511507503%
CIMR-JU4A0002BAA380-480V سه فاز10.7511507503%
CIMR-JU4A0004BAA380-480V سه فاز2111507503%
CIMR-JU4A0004BAA380-480V سه فاز2211507503%
CIMR-JU4A0005BAA380-480V سه فاز3311504003%
CIMR-JU4A0007BAA380-480V سه فاز4321504003%
CIMR-JU4A0009BAA380-480V سه فاز5421504003%
CIMR-JU4A0011BAA380-480V سه فاز7.5521504003%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.1250.1251170075010%
CIMR-JUBA0001BAA200-240Vتک فاز0.250.1251170075010%
CIMR-JUBA0002BAA200-240Vتک فاز0.250.25195042010%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.50.5145020010%
CIMR-JUBA0003BAA200-240Vتک فاز0.750.5145020010%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز10.75180015010%
CIMR-JUBA0006BAA200-240Vتک فاز11180015010%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز2214308010%
CIMR-JUBA0010BAA200-240Vتک فاز3214308010%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.1250.1251170075010%
CIMR-JU2A0001BAA200-240Vسه فاز0.250.1251170075010%
CIMR-JU2A0002BAA200-240Vسه فاز0.250.25195042010%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.50.5145020010%
CIMR-JU2A0004BAA200-240Vسه فاز0.750.5145020010%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز10.75180015010%
CIMR-JU2A0006BAA200-240Vسه فاز11180015010%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز2214308010%
CIMR-JU2A0010BAA200-240Vسه فاز3214308010%
CIMR-JU2A0012BAA200-240Vسه فاز3314308010%
CIMR-JU2A0020BAA200-240Vسه فاز5518504010%
CIMR-JU4A0001BAA380-480Vسه فاز0.50.51170075010%
CIMR-JU4A0002BAA380-480Vسه فاز0.750.751170075010%
CIMR-JU4A0002BAA380-480Vسه فاز10.751170075010%
CIMR-JU4A0004BAA380-480Vسه فاز211170075010%
CIMR-JU4A0004BAA380-480Vسه فاز221170075010%
CIMR-JU4A0005BAA380-480Vسه فاز33157025010%
CIMR-JU4A0007BAA380-480Vسه فاز43157025010%
CIMR-JU4A0009BAA380-480Vسه فاز54180015010%
CIMR-JU4A0011BAA380-480Vسه فاز7.55180015010%
تایپ درایو یاسکاواولتاژ ورودیقدرت موتور(HP)چاپرتعدادتوان مقاومت (وات)کمترین مقاومت (اهم)
CIMR-LE2A0018200-2405دارد1110016
CIMR-LE4A0009380-4805دارد1110032
CIMR-LE2A0022200-2407.5دارد1170016
CIMR-LE4A0012380-4807.5دارد1170032
CIMR-LE2A0031200-24010دارد1220016
CIMR-LE4A0019380-48010دارد1220032
CIMR-LE2A0041200-24015دارد134009.6
CIMR-LE4A0023380-48015دارد1340032
CIMR-LE2A0059200-24020دارد145009.6
CIMR-LE4A0030380-48020دارد1450020
CIMR-LE2A0075200-24025دارد156009.6
CIMR-LE2A0144200-24050دارد156005
CIMR-LE4A0039380-48025دارد1560020
CIMR-LE2A0094200-24030دارد167009.6
CIMR-LE2A0181200-24060CDBR-20370D267005
CIMR-LE4A0049380-48030دارد1670019.2
CIMR-LE2A0106200-24040دارد190006.4
CIMR-LE4A0056380-48040دارد1900019.2
CIMR-LE4A0094380-48060CDBR-40450D2900012.8
CIMR-LE4A0114380-48075CDBR-40450D2900012.8
CIMR-LE4A0075380-48050دارد11120019.2
CIMR-LE2A0225200-24075CDBR-2110B1168001.6
CIMR-LE2A0354200-240125CDBR-2110B2168001.6
CIMR-LE2A0432200-240150CDBR-2110B2168001.6
CIMR-LE2A0269200-240100CDBR-2110B1224001.6
CIMR-LE4A0140380-480100CDBR-4220B1224003.2
CIMR-LE4A0188380-480125CDBR-4220B1336003.2
CIMR-LE4A0225380-480150CDBR-4220B1336003.2
تایپ درایو یاسکاواولتاژ ورودیقدرت موتور(HP)چاپرتعدادتوان مقاومت (وات)کمترین مقاومت (اهم)
CIMR-LE2A0018200-2405دارد1110016
CIMR-LE4A0009380-4805دارد1110032
CIMR-LE2A0022200-2407.5دارد1170016
CIMR-LE4A0012380-4807.5دارد1170032
CIMR-LE2A0031200-24010دارد1220016
CIMR-LE4A0019380-48010دارد1220032
CIMR-LE2A0041200-24015دارد134009.6
CIMR-LE4A0023380-48015دارد1340032
CIMR-LE2A0059200-24020دارد145009.6
CIMR-LE4A0030380-48020دارد1450020
CIMR-LE2A0075200-24025دارد156009.6
CIMR-LE2A0144200-24050دارد156005
CIMR-LE4A0039380-48025دارد1560020
CIMR-LE2A0094200-24030دارد167009.6
CIMR-LE2A0181200-24060CDBR-20370D267005
CIMR-LE4A0049380-48030دارد1670019.2
CIMR-LE2A0106200-24040دارد190006.4
CIMR-LE4A0056380-48040دارد1900019.2
CIMR-LE4A0094380-48060CDBR-40450D2900012.8
CIMR-LE4A0114380-48075CDBR-40450D2900012.8
CIMR-LE4A0075380-48050دارد11120019.2
CIMR-LE2A0225200-24075CDBR-2110B1168001.6
CIMR-LE2A0354200-240125CDBR-2110B2168001.6
CIMR-LE2A0432200-240150CDBR-2110B2168001.6
CIMR-LE2A0269200-240100CDBR-2110B1224001.6
CIMR-LE4A0140380-480100CDBR-4220B1224003.2
CIMR-LE4A0188380-480125CDBR-4220B1336003.2
CIMR-LE4A0225380-480150CDBR-4220B1336003.2
تایپ مقاومت یاسکاوامقاومت (اهم)توان (وات)ابعاد مقاومت ترمز یاسکاوا
USR0000222002505 x 12.5 x 5.125
USR0000231002505 x 12.5 x 5.125
USR000024702505 x 12.5 x 5.125
USR000025408465 x 12.5 x 7.125
USR000026308245 x 12.5 x 7.125
USR0000272012605 x 12.5 x 10.125
USR0000327506005 x 12.5 x 7.125
USR0000334005005 x 12.5 x 5.125
USR0000342505005 x 12.5 x 5.125
USR0000351505005 x 12.5 x 5.125
USR0000361009755 x 12.5 x 7.125
USR0000377510505 x 12.5 x 10.125
USR0000385016005 x 12.5 x 13.125
USR0000394020505 x 19.5 x 10.125
USR0000403223405 x 19.5 x 10.125
USR0000523832485 x 19.5 x 13.125
USR0000612004805 x 12.5 x 5.125
USR0000621009545 x 12.5 x 7.125
USR0000637013645 x 12.5 x 10.125
USR0000644024005 x 19.5 x 10.125
USR0000653031825 x 19.5 x 13.125
USR0000662047755 x 27 x 10.125
USR0000684009505 x 12.5 x 7.125
USR00006925015305 x 12.5 x 13.125
USR00007015025505 x 19.5 x 10.125
USR00007110038205 x 19.5 x 13.125
USR0000727551005 x 27 x 13.125
USR0000735051005 x 27 x 13.125
USR00007440935010 x 28.5 x 10.125
URS0000921.616385 x 27 x 10.125
URS0000932X 1.62X 16385 x 27 x 10.125
URS0000941.633855 x 27 x 10.125
URS0000952X 1.62X 33855 x 27 x 13.125
URS0000961.665535 x 27 x 13.125
URS0000972X 1.62X 655310 x 28.5 x 13.125
URS0000982.127215 x 27 x 10.125
URS0000992X 2.12X 27215 x 27 x 13.125
URS0001002.152505 x 27 x 10.125
URS0001163X 4.23X 283910 x 28.5 x 10.125
URS0001174.254435 x 27 x 10.125
URS0001182X 4.22X 544310 x 28.5 x 10.125
URS0001194.21050010 x 28.5 x 10.125
URS0001202X 4.22X 1050016 x 18 x 30
URS0001213X 4.23X 1050016 x 18 x 30
URS0001224.21720310 x 28.5 x 16.125
URS0001232X 4.22X 1720316 x 18 x 30
URS0001244.9
63505 x 27 x 13.125
URS0001255.21406010 x 28.5 x 13.125
URS0001266.89155 x 12.5 x 7.125
URS0001272X 6.82X 9155 x 12.5 x 13.125
URS0001286.817405 x 19.5 x 10.125
URS0001292X 6.82X 17405 x 19.5 x 13.125
URS0001306.822035 x 19.5 x 10.125
URS0001312X 6.82X 22035 x 19.5 x 13.125
URS00013297615 x 12.5 x 7.125
URS0001332X 92X 7615 x 12.5 x 13.125
URS000134912965 x 12.5 x 13.125
URS0001352X 92X 12965 x 19.5 x 13.125
URS00013610.534025 x 27 x 10.125
URS0001372X 10.52X 34025 x 27 x 13.125
URS00013810.570985 x 27 x 13.125
URS0001392X 10.52X 709810 x 28.5 x 13.125
URS00014013.616455 x 12.5 x 13.125
URS0001412X 13.62X 16455 x 19.5 x 13.125
URS00014213.634815 x 19.5 x 10.125
URS0001432X 13.62X 348110 x 28.5 x 10.125
URS00014413.654405 x 27 x 10.125
URS0001452X 13.62X 544010 x 28.5 x 10.125
URS0001461743525 x 19.5 x 13.125
URS0001472X 172X 435210 x 28.5 x 13.125
URS0001481813005 x 12.5 x 10.125
URS0001492X 182X 13005 x 19.5 x 10.125
URS0001501826355 x 19.5 x 10.125
URS0001512X 182X 26355 x 27 x 13.125
URS00015227.213325 x 12.5 x 10.125
URS0001532X 27.22X 13325 x 19.5 x 10.125
URS00015427.227205 x 19.5 x 13.125
URS0001552X 27.22X 272010 x 28.5 x 10.125
URS00015642.520825 x 12.5 x 16.125
URS0001572X 42.52X 20825 x 19.5 x 16.125
URS0001582X 2.12X 525010 x 28.5 x 10.125
URS0001593.232765 x 27 x 10.125
URS0001602X 3.22X 327610 x 28.5 x 10.125
URS0001613X 3.23X 327610 x 28.5 x 10.125
URS0001623.267715 x 27 x 13.125
URS0001632X 3.22X 677110 x 28.5 x 13.125
URS0001643X 3.23X 677116 x 18 x 30
URS0001653.21310710 x 28.5 x 13.125
URS0001662X 3.22X 1310724 x 18 x 30
URS0001673X 3.23X 1310732 x 18 x 30
URS0001683.52129416 x 18 x 30
URS0001692X 3.52X 2129432 x 18 x 30
URS0001703X 3.53X 2129448 x 18 x 30
URS0001714.228395 x 27 x 10.125
URS0001722X 4.22X 283910 x 28.5 x 10.125
URS0002195751345 x 12.5 x 5.125
URS0002204002015 x 12.5 x 5.125
URS0002212353365 x 12.5 x 5.125
URS0002221505045 x 12.5 x 7.125
URS0002231206715 x 12.5 x 10.125
URS0002247810075 x 12.5 x 10.125
URS0002255913435 x 12.5 x 13.125
URS0002264716795 x 12.5 x 16.125
URS0002273920145 x 19.5 x 10.125
URS0002294002015 x 12.5 x 5.125
URS0002302603025 x 12.5 x 5.125
URS0002311605045 x 12.5 x 7.125
URS0002321007555 x 12.5 x 10.125
URS0002338010075 x 12.5 x 10.125
URS0002345215115 x 12.5 x 13.125
URS0002353920145 x 19.5 x 10.125
URS0002362630215 x 27 x 10.125
URS0002393225185 x 19.5 x 13.125
URS000240750675 x 12.5 x 5.125
URS0002413751345 x 12.5 x 5.125
URS0002422502015 x 12.5 x 5.125
URS0002431503365 x 12.5 x 7.125
URS0002441005045 x 12.5 x 7.125
URS000245756715 x 12.5 x 7.125
URS0002465010075 x 12.5 x 10.125
URS0002473813435 x 12.5 x 13.125
URS0002483016795 x 12.5 x 16.125
URS0002492520145 x 19.5 x 10.125
URS0002501926865 x 19.5 x 13.125
URS0002511533575 x 19.5 x 13.125
URS0002525001015 x 12.5 x 5.125
URS0002532502015 x 12.5 x 5.125
URS0002541703025 x 12.5 x 5.125
URS0002551005045 x 12.5 x 7.125
URS000256677555 x 12.5 x 10.125
URS0002575010075 x 12.5 x 10.125
URS0002583415115 x 12.5 x 13.125
URS0002592520145 x 19.5 x 10.125
URS0002601730215 x 27 x 10.125
URS00026112.640285 x 27 x 10.125
URS000262250505 x 12.5 x 5.125
URS0002641251015 x 12.5 x 5.125
URS000265951345 x 12.5 x 5.125
URS000266632015 x 12.5 x 5.125
URS000267383365 x 12.5 x 5.125
URS000268265045 x 12.5 x 7.125
URS000269196715 x 12.5 x 7.125
URS00027012.610075 x 12.5 x 10.125
URS0002719.613435 x 12.5 x 13.125
URS0002727.516795 x 12.5 x 16.125

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *