مشاوره وخدمات مهندسی درطراحی وراه اندازی سیستمهای کنترل واتوماسیون
1-مشاوره و خدمات مهندسی در طراحی ، نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
2- نصب تجهیزات برق و اتوماسیون
3-تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای الکتریکی وسیستمهای کنترل واتوماسیون
4-تامین تجهیزات و وارد کننده کلیه محصولات ABB,VACON,SIEMENS