فونیکس کنتاکت

MACX Analog | مبدل انالوگ فونیکس

ACX Analog مبدل انالوگ فونیکس3

برای گرفتن بهترین قیمت ACX Analog و انواع مبدل انالوگ فونیکس  با ما تماس حاصل فرماید شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان نمایندگی کلیه محصولات شرکت فونیکس کنتاکت در ایران میباشد .

ACX Analog – Isolating Amplifiers with SIL Functional Safety

ACX Analog -مبدل-انالوگ-فونیکس

مبدل و ایزولاتور کلیه سیگنالهای آنالوگ به یکدیگر با قابلیت انتخاب 1600 ترکیب سیگنال به وسیله DIP-Switches

کد کالا شرح کالا ورودی خروجی
2811297 MACX MCR-UI-UI-UP-NC انواع سیگنالهای رایج و غیر رایج انواع سیگنالهای رایج و غیر رایج

مبدل کلیه سیگنالهای دمایی – مقاومتی و میلیولت به انواع سیگنالهای آنالوگ استاندارد – انتخاب رنج دمایی توسط نرمافزار

کد کالا شرح کالا ورودی خروجی
2811394 MACX MCR-T-UI-UP Pt, Ni, Cu, B, E, J, K, N, R, S, T, L, U CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG انواع سیگنالهای رایج و غیر رایج

MCR Analog – Isolating amplifiers , special designs , and digital displays

این خانواده از مبدلهای آنالوگ فونیکس کنتاکت ابعاد بزرگتری نسبت به خانواده MINIها دارند و رنج

وسیعی از سیگنالها را پوشش میدهند.

برخی از انواع این نوع مبدلها قابلیت نصب در محیطهای 0,1 Zone EX را دارا میباشند.

مبدل و ایزوالتور یک به دو جهت ایجاد خروجیهای مستقل با قابلیت انتخاب نوع سیگنال توسط DIP-Switch

MCR Analog

کد کالا شرح کالا ورودی خروجی
2814867 MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC 0-12 V

0-24 mA

0(1)-5 V

0-10 V

0-10 mA

0(4)-20 mA

 

 


)Rail-Mounted( Temperature کد کالا شرح کالا ورودی خروجی

مبدل انواع مختلف سنسورهای مقاومتی جهت اندازهگیری دما و ترموکوپلها به سیگنال استاندارد ولتاژ و جریان استاندارد با قابلیت برنامهریزی و انتخاب نوع سنسور ورودی و سیگنال خروجی از طریق نرمافزار

 

 

 

2814126 MCR-T-UI-E-NC Pt, Ni, Cu U, T, L, J, E, K,

N, S, R, B, C, W, HK

0-5 V

0-10 V

0(4)-20 mA

 

Temperature Head-Mounted کد کالا شرح کالا ورودی خروجی

مبدل جریانی Loop-powered و قابل نصب روی سنسور جهت تبدیل سیگنال دمایی Pt100 – تعیین رنج سیگنال خروجی با استفاده از نرمافزار

 

Temperature Head-Mounted

2864516 MCR-SL-HT-PT 100-I PT100 4-20 mA

20-4 mA

 

 

مبدل جریانی Loop-powered و قابل نصب روی سنسور جهت تبدیل انواع سیگنالهای دمایی- تعیین نوع سنسور ورودی و رنج سیگنال خروجی با

استفاده از نرمافزار

 

2864529 MCR-FL-HT-T-I Pt, Ni(100,500,1000)

Thermocouple Sensors

4-20 mA

20-4 mA

مبدل جریانی Loop-powered

Conversion کد کالا شرح کالا ورودی خروجی

مبدل فرکانس با هر نوع شکل موج به سیگنال استاندارد ولتاژ و جریان

2814605 MCR-F-UI-DC 0.1 Hz-120 KHz NPN/PNP transistor

NAMUR initiator Dry contact

0-10 V

0-20 mA

(freely adjustable)

 

Control کد کالا شرح کالا ورودی خروجی

مبدلهای switch value threshold با قابلیت انتخاب محدوده هیسترزیس و خروجیهای رلهای و ترانزیستوری

 

2766465

2766478

MCR-SWS-U

MCR-SWS-I

0 – 10 V 1 PDT

3 PNP

0 (4) – 20 mA 1 PDT

3 PNP

 

Intrinsically Safe Barriers انفجار قابل محیطهای جهت بریر

در محیطهای قابل انفجار؛ امنیت و حفاظت در برابر انفجار از اولویت بالایی برخوردار است. ماژولهای EX فونیکس کنتاکت با قابلیتهای ویژه و ضریب ایمنی بسیار بالایی خود برای کاربردهای کنترلی و اندازهگیری در اینگونه محیطها طراحی شدهاند. نوآوری و تنوع درطراحی این سیستمها باعث صرفه جوئی در زمان؛ فضا و هزینه شده است.

MACX Analog EX – Ex i isolating amplifiers with Functional Safety

ACX Analog | مبدل انالوگ فونیکس

مشخصات کلی مبدلهای آنالوگ مورد استفاده در محیطهای قابل انفجارفونیکس کنتاکت به شرح زیر میباشد:

ایزوالسیون سه الیه و تقویت سیگنالهای آنالوگ  دیجیتال و دما TC-PT100 از نواحیZone 0 HART پروتکل با سازگار

ابعاد مناسب جهت صرفهجویی در فضای نصب با ضخامت mm 12.5 قابلیت اتصال به نرمافزار استاندارد FDT در مدلهای مخصوص دما دارای تاییدیه و استانداردهای جهانی – Ex IEC + ATEX – 2 SIL و 3 SIL

ارائه شده در مدلهای تک یا دو کاناله اتصال ترمینال به صورت فنری یا پیچی

میزان خطا کمتر از 0.1٪ قابلیت اتصال پاور از سمت پایه و ریل

تنوع در مدل

ایزوالتور بریرهای EX – 0 Zone

Analog Input کد کالا شرح کالا ورودی خروجی

بریر جهت ورودی آنالوگ؛ بمنظور تقویت و ایزوالسیون سیگنالهای ورودی جریانی از محیط EX به محیط نرمال SAFE

 

 

2865340 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 0(4)–20mA 0(4)–20mA

 

بریر دو کاناله جهت ورودی آنالوگ؛ بمنظور تقویت و ایزوالسیون سیگنالهای ورودی جریانی از محیط EX به محیط نرمال

 

Analog Input کالا کد کالا شرح ورودی خروجی

 

Analog Out کالا کد کالا شرح ورودی خروجی

 

بریر یک به دو جهت ایجاد دو خروجی مجزا بمنظور تقویت و ایزوالسیون سیگنالهای ورودی جریانی از محیط EX به محیط نرمال

2865382 MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 0(4)–20mA 0(4)–20mA
2865366 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 0(4)–20mA 0(4)–20mA

 

بریر جهت خروجی آنالوگ؛ بمنظور تقویت و ایزوالسیون سیگنال های خروجی جریانی از محیط نرمال  SAFE به محیط EX

 

2865405 MACX MCR-EX-SL-IDSI-I 0(4)–20mA 0(4)–20mA

 

Digital Input کد کالا شرح کالا ورودی خروجی

بریر تک کاناله جهت ورودی دیجیتال؛ به منظور تقویت و ایزوالسیون سیگنالهای ورودی دیجیتال (سوئیچها  سنسورهای مجاورتی و نامور) از محیط EX به محیط نرمال SAFE با خروجی

کنتاکت رلهای PDT

 

2865434 MACX MCR-EX-SL-NAM-R NAMUR

Floating switch contacts

1 PDT

 

بریر دو کاناله جهت ورودی دیجیتال؛ به منظور تقویت و ایزوالسیون سیگنالهای ورودی دیجیتال (سوئیچها  سنسورهای مجاورتی و نامور) از محیط EX به محیط نرمال SAFE با خروجی

 

IN1 OUT1

IN2 OUT2

Power

2865476 MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO NAMUR

Floating switch contacts

2 N/O Contacts
Digital Out کد کاال شرح کاال ورودی خروجی

بریر جهت خروجی دیجیتال (سولنوئید درایور) بمنظور تقویت و ایزوالسیون سیگنالهای خروجی از محیط نرمال SAFE به محیط EX برای کنترل شیرهای برقی و ماژولهای آالرم

 

2865492 MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP 20–30 V

10-70 mA

20–30 V

10-105 mA

5.5 VDC

12.9 VDC

2865515 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP
Temperature کد کاال شرح کاال ورودی خروجی

بریر جهت PT100 بمنظور تبدیل  تقویت و ایزوالسیون سیگنال سنسورهای دمایی از محیط EX به محیط نرمال SAFE با خروجی جریانی و قابل برنامهریزی توسط نرمافزار FDT

 

2865573 MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC Pt, Ni, Cu sensors 0-2000 ohm 0(4)-20 mA

 

بریر جهت TC بمنظور تبدیل تقویت و ایزوالسیون سیگنال سنسورهای دمایی از محیط EX به محیط نرمال SAFE با خروجی جریانی و قابل برنامهریزی توسط نرم افزار FDT

2865586 MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC E,J,K, N 0(4)-20 mA

 

بریر جهت TC و PT100 بمنظور تبدیل  تقویت و ایزوالسیون سیگنال سنسورهای دمایی از محیط EX به محیط نرمال SAFE با خروجی ولتاژی یا جریانی و یک کنتاکت رلهایی  قابل برنامهریزیتوسط نرمافزار FDT

 

2865654 MACX MCR-EX-T-UI-UP Pt, Ni, Cu B,E,J,K,N,R,S,T,L,U

,CA,DA,A1G,A2G, A3G,MG,LG

0(4)-20 mA

برای دیدن محصولات شرکت فونیکس کنتات به وبسایت اصلی این شرکت مراجعه کنید لینک شرکت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *